Högskolepedagogiskt centrum

Hållbar utveckling i utbildning

Globala målen agenda 2030

Kursen utgår från lärosätenas uppdrag att integrera hållbar utveckling i utbildning. Syftet med kursen är att ge ett verksamhetsnära stöd till lärare att integrera hållbar utveckling i sin undervisning.

Kursinnehållet de introducerande två dagarna ger en allmän bred översikt av hållbar utveckling och är värdefulla för alla medarbetare på universitetet. All personal som vill är välkomna att delta även om en inte har möjlighet att gå hela kursen.

Anmälan

Kursen planeras att ges höstterminen 2022. Anmälan öppnar 15 mars 09:00. 


 

Kursen Hållbar utveckling i utbildningen är indelad i tre delar:

1) Vad är hållbar utveckling?

2) Olika perspektiv på utbildning och hållbar utveckling

3) Hur kan jag integrera hållbar utveckling i utbildning?

Kursen har en praktisk inriktning och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling — social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet — Agenda 2030, myndighets- och regeringsuppdrag samt andra styrdokument som sätter ramarna för integreringen av hållbarhet i utbildning.

Kursen förutsätter aktivt deltagande med eget arbete inför och mellan kurstillfällena. Däremot går det bra att vara med de introducerande två dagarna även om man inte har möjlighet att gå hela kursen. Information om hur du anmäler dig finns längst ner på sidan.

Kursen omfattar 120 h motsvarande 3 veckors heltidsstudier. 

Kursen vänder sig till all undervisande personal och ingår i utbudet av valbara temakurser och kan användas för att uppnå full behörighet för läraranställning. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan* inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande.

Hållbar utveckling i utbildning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 3 veckor
(Engelsk titel: Sustainable development in higher education)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som kompetensutveckling/personalutbildning.
Kursen Hållbar utveckling i utbildning stöttar uppfyllandet av följande SUHF-mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera och genomföra undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom hållbarhet, demokrati, jämställdhet och likabehandling, samt
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till hållbar utveckling och ett verksamhetsnära stöd för hur hållbar utveckling kan integreras i utbildning och undervisning. Definitionen av hållbar utveckling utgår från de globala målen i Agenda 2030, de tre dimensionerna av hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet), myndighets- och regeringsuppdrag samt andra styrdokument som sätter ramar för integreringen av hållbarhet i utbildning.

Kursen motsvarar 120 arbetstimmar, d.v.s. tre veckors heltidsstudier, och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2020-03-11.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • Reflektera och föra en konstruktiv diskussion om pedagogiska och didaktiska problem och utmaningar vid integreringen av hållbar utveckling i undervisning och utbildning.
  • Ge förslag på och motivera läraktiviteter för integrering av hållbar utveckling inom det egna ämnet med hänsyn till vetenskapliga och ämnesdidaktiska överväganden för att främja en hållbar utveckling.
  • Ge förslag för och motivera integreringen av hållbar utveckling i en kurs eller ett program med hänsyn tagen till ämne, progression, vetenskapliga och ämnesdidaktiska överväganden, relevanta lagar, förordningar och lokala styrdokument.
  • Aktivt och lösningsinriktat diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska ställningstaganden och val för integrering av hållbar utveckling.

2.2 Kursens innehåll

I Hållbar utveckling i utbildning arbetar deltagarna med att utveckla studentcentrerade och studentaktiva arbetssätt för att integrera hållbar utveckling i utbildning. Under kursen diskuteras hållbar utveckling och dess påverkan på utbildning. Varje deltagare ger förslag på en läraktivitet, gör ett utkast till en virtuell kursplan för integrering av hållbar utveckling i den egna utbildningen samt reflekterar över integreringsarbetet. Vid utformningen av kursuppgiften ska kurslitteratur, pedagogiska och didaktiska överväganden samt internationella, nationella och lokala styrdokument beaktas (exempelvis Agenda 2030, Högskolelag, handlingsplaner vid lärosätet).

2.3 Studieformer

Som studieformer används eget utvecklingsarbete, presentationer, diskussions- och reflektionsseminarier, föreläsningar samt workshoppar. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen, är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Om deltagaren inte kan närvara vid det första kurstillfället kan denna inte beredas plats på kursen. Vid förhinder att delta vid något av de övriga kurstillfällena ska deltagaren i god tid kontakta kursansvarig för information om hur läraktiviteten ska genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom självständigt arbete i form av ett utkast till en virtuell kursplan, ett förslag på läraktivitet, reflektioner och examinationsseminarium.
Kursen examineras med betygsskala U (Underkänd) eller G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination. Omexamination genomförs genom deltagande i och förberedelse inför sista kurstillfällets läraktivitet under efterföljande terminer om inte annan likvärdig examinationsgrupp kan sammankallas.

2.6 Litteratur

Specificeras separat i samband med antagning eller på kursens hemsida.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 KLASSIFICERING SÄRSKILDA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I UNDERVISNINGEN

Hänsyn tas till samtliga 17 globala mål och de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs kursplanen som pdf.

För anställda vid universitetet tas ingen avgift ut utan kursen bekostas av fakultetsmedel. Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag omkring en månad före kursstart, utan synnerliga skäl, avgiftsbeläggs deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kursdatum för höstterminen 2022 kommer att anslås senast 15 mars 09:00. 

Kursansvarig

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 84
E-post: This is an email address