Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogikens grunder

Två män och en kvinna sitter och arbetar bakom en laptop.

Högskolepedagogikens grunder är som framgår av namnet en viktig bas i din högskolepedagogiska kompetens. I likhet med kurserna "Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare" och "Högskolepedagogiska perspektiv" är den obligatorisk. Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Anmälan

Anmälan till höstens kurser öppnar 15 mars 09:00.

Vi tar emot sen anmälan till vårens kursomgång innan kursstart i mån av plats, skicka din intresseanmälan till This is an email address


 

I Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med pedagogisk utveckling som sätter studenternas lärande i centrum. Under kursen kommer varje deltagare att utveckla ett pedagogiskt moment, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en pedagogisk reflektion över utvecklingsarbetet. Vid utvecklingen av momentet måste juridiska, pedagogiska och didaktiska aspekter beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför såväl nationella regelverk och lokala styrdokument som olika perspektiv på lärande, olika typer av läraktiviteter och olika former för examination. 

Som studieformer används presentationer, seminarier, workshops och reflektionsövningar. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

160 h motsvarande 4 veckors heltidsstudier.

Träffar: 4 undervisningstillfällen + 1 examinationsdag
Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Akademisk examen om minst 180 hp. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit till Högskolepedagogiskt centrum.  

Högskolepedagogikens grunder

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 4 veckor
(Foundations of teaching and learning)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med
de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges
Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att
underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro
universitet ges kurserna som personalutbildning.
I kursen Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med följande av
SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna
  ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk
  forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och
  utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig
  grund inom det egna kunskapsområdet,
 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera
  samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet
  i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter
  samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning
  och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Högskolepedagogikens grunder motsvarar 160 arbetstimmar, d.v.s. fyra veckors
heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för
Högskolepedagogiskt centrum 2020-06-08.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • utveckla ett pedagogiskt moment grundat på medvetet valda pedagogiska
  principer och ämnesdidaktiska överväganden och med hänsyn tagen till
  relevanta lagar, förordningar och styrdokument,
 • beskriva, analysera och värdera olika läraktiviteter och
  examinationsformer i relation till uppsatta kursmål,
 • identifiera pedagogiska och didaktiska problem och utmaningar och med
  stöd i högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och litteratur
  reflektera över möjliga och hållbara lösningar,
 • självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra en
  läraktivitet som främjar hållbart lärande samt
 • kritiskt och konstruktivt diskutera sina egna och andras pedagogiska och
  didaktiska ställningstaganden och val.

2.2 Kursens innehåll

I Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med pedagogisk utveckling
som sätter studenternas lärande i centrum. Under kursen kommer varje
deltagare att utveckla ett pedagogiskt moment, och den avslutande
kursuppgiften utgörs av en pedagogisk reflektion över utvecklingsarbetet. Vid
utvecklingen av momentet måste juridiska, pedagogiska och didaktiska aspekter
beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför såväl nationella
regelverk och lokala styrdokument som olika perspektiv på lärande, olika typer
av läraktiviteter och olika former för examination.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer, seminarier, workshoppar och
reflektionsövningar. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre
arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro
universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt
inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder
ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur
läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid
en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras i ett examinationsseminarium, en kamratgranskad läslogg
och en pedagogisk reflektionsuppgift.

Högskolepedagogikens grunder examineras med betygsstegen U (Underkänd)
och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till
omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Elmgren, Maja & Ann-Sofie Henriksson. (2016). Universitetspedagogik. Tredje
upplagan. Lund: Studentlitteratur. 334 s.

Högskoleförordning (reviderad januari 2011)
Högskolelag (reviderad januari 2011)

Dessutom tillkommer ca 350 sidor obligatorisk och valbar litteratur som anges
vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  globala-målen-ikoner.jpg

Läs kursplanen som pdf.

Anställda vid universitetet:
800 kr/vecka exklusive moms
Totalt: 3 200 kr exklusive moms

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 8 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Kursen kommer att ges på campus. 

Kursen ges på följande tisdagar kl. 09.15-16:00:

Tisdagen den 1 mars 
Tisdagen den 15 mars 
Tisdagen den 5 april 
Tisdagen den 26 april
Tisdagen den 24 maj: examinationsseminarium 

Kursansvarig

Henric Bagerius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henric Bagerius

E-post:

Telefon: 019 303651, 0766 395402

Rum: F3162

Henric Bagerius

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 84
E-post: This is an email address