Högskolepedagogiskt centrum

Pedagogisk meritering

Fem personer sitt runt ett bord och arbetar tillsammans.

Kursen riktar sig till dig som vill dokumentera dina pedagogiska meriter och skapa en pedagogisk portfölj som underlag för ansökan om tjänst, docentur eller excellent lärarskap vid Örebro universitet

Här kan du läsa mer om excellent lärare

Anmälan

Anmälan till höstens kurser öppnar 15 mars 09:00.

Vi tar emot sen anmälan till vårens kursomgång innan kursstart i mån av plats, skicka din intresseanmälan till This is an email address


 

Kursen Pedagogisk meritering vänder sig till den som vill bli bättre på att synliggöra sin pedagogiska skicklighet och lyfta fram sina högskolepedagogiska meriter. Under kursen får deltagarna reflektera över sin högskolepedagogiska verksamhet, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en portfölj där deltagarna redogör för sin pedagogiska grundsyn, visar hur den omsätts i praktiken och diskuterar sin professionella utveckling som lärare. Kursen är av särskilt intresse för den som tänker söka tjänst med pedagogiska arbetsuppgifter vid Örebro universitet eller planerar att lämna in en ansökan för att utses till docent eller excellent lärare vid lärosätet. 

80 h motsvarande 2 veckors heltidsstudier

4 träffar (halvdagar).

Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Behörig är den som har avslutat:

Universitetspedagogik 1 eller Learning and teaching in higher education 1 + Universitetspedagogik 2 eller Learning and teaching in higher education 2
eller 
Universitetspedagogik 1 eller Learning and teaching in higher education 1 + Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare eller Legal certainty and effectiveness in teaching + Universell design för lärande 
eller
Universitetspedagogik 1 eller Learning and teaching in higher education 1 +
Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare eller Legal certainty and effectiveness in teaching + Högskolepedagogiska perspektiv eller Perspectives in Higher Education
eller
Högskolepedagogikens grunder eller Foundations of teaching and learning +
Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare eller Legal certainty and effectiveness in teaching + Högskolepedagogiska perspektiv eller Perspectives in Higher Education
eller
har förvärvat ovanstående kunskaper på annat sätt.

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett * ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. För denna kurs krävs också att du har styrkt din behörighet för gällande förkunskapskrav.

 

Pedagogisk meritering

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor
(Developing a teaching portfolio)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med
de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges
Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att
underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro
universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Pedagogisk meritering arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål
för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna
  ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk
  forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera
  samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet
  i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet,
  relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
  såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och
  hållbarhet,
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter
  samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning
  och av den egna professionen.


2 OM KURSEN

Pedagogisk meritering motsvarar 80 arbetstimmar, d.v.s. två veckors
heltidsstudier, och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt
centrum 2019-06-24.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • redogöra för sitt pedagogiska förhållningssätt, förankra det i
  högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och reflektera över
  hur det relaterar till universitetets pedagogiska grundsyn och vision för
  utbildning,
 • visa och förklara hur det pedagogiska förhållningssättet förverkligas i
  pedagogisk praktik och problematisera sina pedagogiska och didaktiska
  ställningstaganden samt
 • analysera sin professionella utveckling som lärare och lyfta fram sina
  pedagogiska meriter.

2.2 Kursens innehåll

Kursen Pedagogisk meritering vänder sig till den som vill bli bättre på att
synliggöra sin pedagogiska skicklighet och sina pedagogiska meriter. Under
kursen får deltagarna reflektera över sin högskolepedagogiska verksamhet, och
den avslutande kursuppgiften utgörs av en pedagogisk portfölj där deltagarna
redogör för sitt pedagogiska förhållningssätt, visar hur det förverkligas i
pedagogisk praktik och analyserar sin professionella utveckling som lärare.
Kursen är av särskilt intresse för den som tänker söka tjänst med pedagogiska
arbetsuppgifter vid Örebro universitet eller planerar att lämna in en ansökan för
att utses till docent eller excellent lärare vid lärosätet.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer och workshoppar. Undervisningen
kan bedrivas både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och
kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt
inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder
ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur
läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid
en närvarograd lägre än 75% måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom en pedagogisk portfölj där deltagaren redogör för sitt
pedagogiska förhållningssätt, visar hur det förverkligas i pedagogisk praktik och
analyserar sin professionella utveckling som lärare.

Pedagogisk meritering examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G
(Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination
under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Winka, Katarina & Åsa Ryegård (2019). Pedagogisk portfölj: För karriär och
utveckling. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 160 s.

Dessutom tillkommer ca 250 sidor obligatorisk och valbar litteratur som anges
vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.


3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Universitetspedagogik 1, Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande.


4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Ikon med bokuppslag med texten God utbildning för alla.

Läs kursplanen som pdf. 

Kursen kommer att ges på campus.

Kurstillfälle 1: Måndagen den 28 februari 2022, kl. 13.15-16.00
Kurstillfälle 2: Måndagen den 14 mars 2022, kl. 13.15-16.00
Kurstillfälle 3: Måndagen den 4 april 2022, kl. 13.15-16.00
Kurstillfälle 4: Måndagen den 25 april 2022, kl. 13.15-16.00.

 

Anställda vid universitetet:
800 kr/vecka exklusive moms
Totalt: 1 600 kr exklusive moms

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 4 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Kursansvarig

Henric Bagerius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henric Bagerius

E-post:

Telefon: 019 303651, 0766 395402

Rum: F3162

Henric Bagerius

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 84
E-post: This is an email address