Högskolepedagogiskt centrum

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

En student står framför en whiteboard som han pekar på i ett grupprum med fyra andra studenter.

Detta är en kurs om den pedagogiska modellen problembaserat lärande med speciellt fokus på basgruppsarbetet. Företräde till platserna ges till undervisande personal vid institutionerna HV och MV men i mån av plats bereds medarbetare från andra institutioner gärna plats.

Anmälan

Anmälan till vårens kurser har stängt. Vi tar emot sen anmälan till vårens kursomgång innan kursstart i mån av plats, skicka din intresseanmälan till This is an email address

Anmälan till höstens kursomgång startar 15 mars 09:00. 


 

Teoretiska grundprinciper i Problembaserat Lärande, basgruppsarbetet, sjustegsmodellen, grupprocesser, handledarrollen, basgruppsfallen.

Kursen bygger på interaktiva lärandeformer med såväl teoretisk reflektion som möjlighet att praktiskt träna rollen som handledare. Till kursdag tre skriver samtliga deltagare en teoretisk fördjupningsuppgift som behandlas muntligt vid tredje träffen

40 h motsvarande 1 veckas heltidsstudier 

3 fysiska träffar.

Blivande basgruppshandledare inom läkarprogrammet samt de som möter läkarprogrammets studenter inom landstinget och universitetet och som vill få en fördjupad förståelse för den centrala arbetsformen inom problembaserat lärande. I mån av plats kan annan undervisande personal vid universitetet komma ifråga.

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, (motsvarande) 1 vecka
(Problem-based learning)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med
de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges
Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att
underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro
universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning arbetar deltagarna
med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk
utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna
  ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk
  forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och
  utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig
  grund inom det egna kunskapsområdet,
 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera
  samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet
  i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.


2 OM KURSEN

Kursen Problembaserat lärande och basgruppshandledning motsvarar 40
arbetstimmar, motsvarande 1 veckas heltidsstudier, och är beslutad av
föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2019-06-24.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • agera praktiskt som basgruppshandledare inom läkarprogrammet eller andra
  kurser och program
 • reflektera över pedagogiska processer och grupprocesser i basgruppsarbetet
 • reflektera över sin roll som basgruppshandledare och diskutera
  handledarrollen med kollegor
 • reflektera över och tillsammans med studenter diskutera studentens aktiva
  roll i lärandeprocessen
 • beskriva och diskutera de pedagogiska grundprinciperna i problembaserat
  lärande med studenter och kollegor

2.2 Kursens innehåll

Under kursen går vi igenom pedagogiska teoretiska grundprinciper för lärande
med speciellt fokus på problembaserat lärande. Studentstyrt och interaktivt
lärande är viktiga grundprinciper som diskuteras. Vi reflekterar över
problembaserat lärande och arbete i basgrupp i relation till andra lärandeformer
inom högskolan. Förståelse för grupprocesser och gruppdynamik tas upp vilket
är centrala aspekter för att förstå rollen som basgruppshandledare. Nationella
regelverk och lokala riktlinjer som styr utbildningen berörs också.

2.3 Studieformer

Kursen bygger på interaktiva lärandeformer med såväl teoretisk reflektion som
möjlighet att praktiskt träna och reflektera över rollen som handledare. Inför
kursen delas material ut till deltagare för inläsning innan kursen. Kursen
innehåller tre schemalagda dagar på campus. Till kursdag tre förbereder
samtliga deltagare en skriftlig inlämningsuppgift av en teoretisk fördjupning
med fokus på problembaserat lärande som pedagogisk idé och modell.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskap är ett viktigt inslag
på kursen är deltagande på kurstillfällena obligatoriskt.

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar under kursen samt en
skriftlig inlämningsuppgift som behandlas muntligt vid ett seminarium sista
kursdagen

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett
underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter
ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Artiklar som skickas ut innan kursstart

Dahlgren, Lars-Owe. (1998). Problembaserat lärande – idé, praktik och
effekter. 17 s.

Silén, Charlotte. (2004). Problembaserat lärande – pedagogisk idé och
metod. 20 s.

Wood, Diana F. (2003). Problem based-learning. British Medical Journal
326:328–330. 3 s.

Vid kursstart delar vi även ut en bok om handledarfunktionen som du
får låna under kursens gång:

Hård af Segerstad, Helene, et al. (1997). Problembaserat lärande – idén,
handledaren, gruppen. Stockholm: Liber. 155 s.

Dessutom tillkommer valbara artiklar för inlämningsuppgiften att delas
ut under kursen.

2.6 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 RANGORDNING AV SÖKANDE

Sökande rangordnas enligt följande:

 1. lärare på institutionerna för hälsovetenskaper och medicinska vetenskaper
  vid Örebro universitet som är involverade i kurser där problembaserat
  lärande i basgrupper är en av lärandeformerna
 2. övriga lärare och annan personal med undervisande uppgifter vid Örebro
  universitet
 3. övriga sökande

Inom respektive kategori kan förtur ges till återsökande som tidigare inte beretts
plats.

5 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

God-utbildning-för-alla.jpg

Kurstillfälle 1 (hösttemrinen 2021):

Kursen kommer att ges digitalt under höstterminen 2021.

16 september
17 september
30 september

Kurstillfälle 2 (höstterminen 2021):

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beroende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021.

25 november
26 november
9 december

Kurstillfälle 1 (vårterminen 2022) - 

Onsdag 19 januari, 9.15-17.00
Torsdag 20 januari, 8.15-12.00
Fredag 4 februari, 8.15-ca 15:00

Kurstillfälle 2 (vårterminen 2022) -

Tisdag 5 april, 9.15-17.00
Onsdag 6 april, 8.15-12.00
Fredag 22 april, 8.15-ca 15:00

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av institutionen för Medicinska vetenskaper. Även caseseminarieledare och basgruppshandledare anställda vid Region Örebro Län, Region Värmland och Region Dalarna har fri tillgång till kursen. 

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 500 kr. 

Kursansvarig

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1211

Marie Lidskog

Kursadministratör Eva Strandkulle svarar gärna på frågor om kursen via e-post This is an email address.