Högskolepedagogiskt centrum

Hållbar utveckling i utbildning

Hållbara mål och Örebro universitet logga.

I kursen Hållbar utveckling i utbildning arbetar deltagarna med att utveckla studentcentrerade och studentaktiva arbetssätt för att integrera hållbar utveckling i utbildning.

Under kursen diskuteras hållbar utveckling och dess påverkan på utbildning. Varje deltagare ger förslag på en läraktivitet, gör ett utkast till en virtuell kursplan för integrering av hållbar utveckling i den egna utbildningen samt reflekterar över integreringsarbetet. Vid utformningen av kursuppgiften ska kurslitteratur, pedagogiska och didaktiska överväganden samt internationella, nationella och lokala styrdokument beaktas (exempelvis Agenda 2030, Högskolelag, handlingsplaner vid lärosätet).

Kursinnehållet i de introducerande två dagarna ger en allmän bred översikt av hållbar utveckling och är värdefulla för alla medarbetare på universitetet. All personal som vill är välkomna att delta även om en inte har möjlighet att gå hela kursen.


Omfattning och kursdatum 

Kursen omfattar 120 timmar (motsvarande 3 veckors heltidsstudier), ges på campus och digitalt och består av sex kurstillfällen (heldagar och halvdagar). Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Kursen är inställd HT22 p. g. a. för få anmälda.


Behörighet och urval 

Behörig är den som har akademisk examen om minst 180 hp. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.


Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kr/vecka exklusive moms (totalt 2 400 kr exklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kr/vecka exklusive moms (totalt 6 000 kr exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.


Anmälan 

Anmälan för höstterminen är stängd.

Hållbar utveckling i utbildning

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 3 veckor
(Engelsk titel: Sustainable development in higher education)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Hållbar utveckling i utbildning arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom hållbarhet, demokrati, jämställdhet och likabehandling,

  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Hållbar utveckling i utbildning motsvarar 120 arbetstimmar, det vill säga tre veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • reflektera över och föra en konstruktiv diskussion om pedagogiska och didaktiska problem och utmaningar vid integreringen av hållbar utveckling i undervisning och utbildning,

  • ge förslag på och motivera läraktiviteter för integrering av hållbar utveckling inom det egna ämnet med hänsyn till vetenskapliga och ämnesdidaktiska överväganden för att främja en hållbar utveckling,

  • ge förslag på och motivera integrering av hållbar utveckling i en kurs eller ett program med hänsyn tagen till ämne, progression, vetenskapliga och ämnesdidaktiska överväganden, relevanta lagar, förordningar och lokala styrdokument samt

  • aktivt och lösningsinriktat diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska ställningstaganden och val för integrering av hållbar utveckling. 

2.2 Kursens innehåll

I Hållbar utveckling i utbildning arbetar deltagarna med att utveckla studentcentrerade och studentaktiva arbetssätt för att integrera hållbar utveckling i utbildning. Under kursen diskuteras hållbar utveckling och dess påverkan på utbildning. Varje deltagare ger förslag på en läraktivitet, gör ett utkast till en plan för integrering av hållbar utveckling i den egna utbildningen samt reflekterar över integreringsarbetet.

2.3 Studieformer

Som studieformer används eget utvecklingsarbete, presentationer, seminarier, föreläsningar samt workshoppar. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Om deltagaren inte kan närvara vid det första kurstillfället kan den inte beredas plats på kursen. Vid förhinder att delta vid något av de övriga kurstillfällena ska deltagaren i god tid kontakta kursansvarig för information om hur läraktiviteten ska genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom självständigt arbete i form av ett utkast till en plan för integrering, ett förslag på läraktivitet, reflektioner och examinationsseminarium.  

Kursen examineras med betygsskala U (Underkänd) eller G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination. Omexamination genomförs genom förberedelse inför och deltagande examinationsseminariet under efterföljande terminer om inte annan likvärdig examinationsgrupp kan sammankallas.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har en akademisk examen om minst 180 hp.

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.