This page in English

Henrik Andershed

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303397

Rum: L2174

Henrik Andershed

Om Henrik Andershed

Henrik Andershed är professor i psykologi och kriminologi. Henriks forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också (o)trygghet och om utveckling av bedömningsinstrument, digitala verktyg och dess betydelse för att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva. Han är författare och medförfattare till mer än 120 publicerade refereegranskade artiklar, bokkapitel och böcker. Se Publikationer för ett urval av Henriks publikationer och se Forskningsprojekt för en komplett lista av projekt.

Han är ansvarig för flera pågående forskningsprogram och projekt, t.ex. SOFIA-studien.

Han har under flera år varit invald ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet. Han varit ledamot i styrgruppen för ORU Innovation Arena – Örebro universitets arena för innovationer. Han har varit ämnesansvarig för Kriminologiämnet vid Örebro universitet i sex år (tre mandatperioder) och innan dess enhetschef/studierektor för Kriminologiämnet i fem år.

Henrik har ansvarat för uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete  för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän som ges till professionella i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län (inkluderande totalt över 200 kommuner).

Han är ledamot i Rådet för brottsofferfonden (Brottsoffermyndigheten) fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023. Han har tidigare under flera år varit vetenskapligt sakkunnig vid Socialstyrelsen och vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Henrik är grundare av EMBRACE, en digital tjänst för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Se: www.embrace-safety.se.

Han är mottagare av flera utmärkelser och priser för sitt arbete; European Young Scholar Award 2002, Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017, Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE. År 2019 erhöll han SKAPA-priset för EMBRACE.

Doktorander för närvarande:

  • Nadezhda Golovchanova
  • Carmen Solares Canal
  • Maja Dobrosavljevic

Urval av aktuella samverkansaktiviteter


Örebro universitets representant i arbets- och styrgruppen för att ta fram Örebro läns brottsförebyggande strategi för 2020-2025. Läs strategin här.

Sprider forskningskunskap om kriminologi via Örebro universitets Youtubekanal och serien "Krimprofessorn svarar".

Medverkar i Radio P4 Örebro kl. 17.10 varje måndag som expert i kriminologi under programpunkten "Krimprofessorn".

Kortfilm om EMBRACE för den nya lokalen Labbet i ORU Innovation Arena. Där ska filmen visas på en ”Wall of Innovation”. Se filmen här.

Redaktör för två specialnummer (special issues) i internationella tidskrifter under 2022 om psykopati. En i tidskriften Journal of Criminal Justice och en i Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)