This page in English

Henrik Andershed

Befattning: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 0706 581381

Rum: L2242

Henrik Andershed
Forskningsämne

Om Henrik Andershed


Henrik Andershed utsågs till professor i psykologi 2011 och i kriminologi 2015. Hans forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa.

Henrik är författare och medförfattare till mer än 150 publicerade refereegranskade artiklar, bokkapitel och böcker. Se Publikationer för ett urval av Henriks publikationer och se Forskningsprojekt för lista av projekt. Han är grundare av och sitter i styrgruppen i det pågående longitudinella forskningsprogrammet SOFIA-studien.

Han är ledamot i Kriminalvårdens nationella vetenskapliga råd. Han har varit av regeringen utsedd ledamot i Rådet för brottsofferfonden (Brottsoffermyndigheten) och har även tidigare under flera år varit vetenskapligt sakkunnig vid Socialstyrelsen, Statens Institutionsstyrelse (SiS), samt vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Han har under flera år varit invald ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet och ledamot i styrgruppen för ORU Innovation Arena – Örebro universitets arena för innovationer. Han har varit ämnesansvarig för Kriminologiämnet vid Örebro universitet i sex år och innan dess enhetschef/studierektor för Kriminologiämnet i fem år. Han var med som ansvarig för inrättandet av kriminologiämnet vid Örebro universitet och utvecklingen av Kriminologiprogrammet samt inrättandet av kriminologi på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå.

Henrik har ansvarat för uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete  för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän som ges till professionella i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län (inkluderande totalt över 200 kommuner).

Han är grundare av EMBRACE, ett systemstöd för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Se: www.embrace-safety.se.

Henrik är mottagare av flera utmärkelser och priser för sitt arbete:

European Young Scholar Award 2002
Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017
Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE.
SKAPA-priset för EMBRACE 2019.

Aktuellt

Pågående finansierade forskningsprojekt:

Utvecklingsvägar för antisocialt beteende från tidig barndom till tonår: Viktiga riskfaktorer för ökad risk eller resiliens. Frogner, Hellfeldt, Andershed, Andershed. Forskningsprojekt som använder data från SOFIA-studien. År 2024-2026. Finansierat av Vetenskapsrådet (HS): 3.100.000kr.

Hur passar pusselbitarna ihop? Riskfyllda kombinationer av tidiga riskfaktorer och utvecklingsvägar bakom ungdomskriminalitet. Hellfeldt, Frogner, Andershed, Andershed. Forskningsprojekt som använder data från SOFIA-studien. År 2024-2026. Finansierat av Forte: 4.900.000kr.

Långtidsprevention för barn med extremt hög risk för psykisk sjukdom: en RCT och longitudinell studie. Cervin, Andershed, m.fl. År 2023-2025. Finansierat av Forte: 4.900.000kr.

Preventing Adversity in Children at Extreme Risk of Mental Illness. Cervin, Andershed, m.fl. År 2025-2029. Finansierat av Kavlifonden/The Kavli Trust: 9.000.000kr.

 

Annat aktuellt:

Brott förklarat. En integrativ modell om varför människor begår brott. Publiceras 2024.

Huvudförfattare av nationell vägledning för behandling av unga med hög risk för fortsatt kriminalitet - Sociala insatsgrupper (SIG). På uppdrag av Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet. Mer info på Brås webbplats.

Örebro universitets representant i arbets- och styrgruppen för att ta fram Örebro läns brottsförebyggande strategi för 2020-2025. Läs strategin här.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)