This page in English

Henrik Andershed

Befattning: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0706 581381

Rum: L2242

Henrik Andershed
Forskningsämne

Om Henrik Andershed

Henrik Andershed är adjungerad professor i kriminologi. Hans forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också (o)trygghet och om utveckling av bedömningsinstrument, digitala verktyg och dess betydelse för att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva. Han är författare och medförfattare till mer än 150 publicerade refereegranskade artiklar, bokkapitel och böcker. Se Publikationer för ett urval av Henriks publikationer och se Forskningsprojekt för lista av projekt.

Han är ansvarig för flera pågående forskningsprogram och projekt, t.ex. SOFIA-studien.

Han har under flera år varit invald ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet. Han varit ledamot i styrgruppen för ORU Innovation Arena – Örebro universitets arena för innovationer. Han har varit ämnesansvarig för Kriminologiämnet vid Örebro universitet i sex år och innan dess enhetschef/studierektor för Kriminologiämnet i fem år.

Henrik har ansvarat för uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete  för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän som ges till professionella i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län (inkluderande totalt över 200 kommuner).

Han är ledamot i Rådet för brottsofferfonden (Brottsoffermyndigheten) fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023. Han har tidigare under flera år varit vetenskapligt sakkunnig vid Socialstyrelsen och vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Han är mottagare av flera utmärkelser och priser för sitt arbete; European Young Scholar Award 2002, Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017, Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE. År 2019 erhöll han SKAPA-priset för EMBRACE.

Han är grundare av EMBRACE, en digital tjänst för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Se: www.embrace-safety.se.

Aktuellt

Huvudförfattare av nypublicerad nationell vägledning för behandling av unga med hög risk för fortsatt kriminalitet - Sociala insatsgrupper (SIG). På uppdrag av Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet. Mer info på Brås webbplats.

Örebro universitets representant i arbets- och styrgruppen för att ta fram Örebro läns brottsförebyggande strategi för 2020-2025. Läs strategin här.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)