This page in English

Henrik Andershed

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303397

Rum: L2174

Henrik Andershed

Om Henrik Andershed

        

Henrik Andershed är professor i psykologi och kriminologi. Han är en av forskningsledarna vid CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research vid Örebro universitet.

Henriks forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också (o)trygghet och om utveckling av bedömningsinstrument, digitala verktyg och dess betydelse för att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva. Han är författare och medförfattare till mer än 100 publicerade refereegranskade artiklar, bokkapitel och böcker. Se Publikationer för ett urval av Henriks publikationer och se Forskningsprojekt för en komplett lista av projekt.

Han är ansvarig för flera pågående forskningsprogram och projekt, t.ex. SOFIA-studien (www.sofiastudien.nu) och IDA-programmet (www.oru.se/theidaprogram). Han är en av temaledarna inom det EU-finansierade doktorandprogrammet NEWBREED.

Henrik undervisar på fristående kurser i Kriminologi samt på Kriminologiprogrammet och på avancerad nivå i Kriminologi och Socialt arbete.

Han är för närvarande ämnesansvarig för Kriminologiämnet vid Örebro universitet och var innan dess enhetschef/studierektor för Kriminologiämnet. Han är ledamot i HS-nämndens lärarförslagskommitté vid Örebro universitet och han har under flera år varit invald ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet. Han sitter i styrgruppen för ORU Innovation Arena – Örebro universitets arena för innovationer.

Henrik ansvarar för uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete  för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän, m.fl. som under 2018, 2019 och 2020 ges till professionella i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län (inkluderande totalt över 200 kommuner).

Han är ledamot i Rådet för brottsofferfonden (Brottsoffermyndigheten) fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023 samt ledamot i Örebro kommuns brottsförebyggande råd och i Länsstyrelsen i Örebros råd för alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Henrik har också under de senaste åren varit en av ca tio forskare i Sverige som inbjudits årligen till justitieministern för att ge forskarråd om brottsförebyggande arbete. Han har tidigare under flera år varit vetenskapligt sakkunnig vid Socialstyrelsen och vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Han är medlem i Editorial Board för den refereegranskande tidskriften Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Henrik är grundare av EMBRACE, en digital tjänst för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Se: www.embrace-safety.se. Han är också medgrundare av ESTER, en digital tjänst för bedömning av risk- och skyddsfaktorer hos unga. Se: www.ester-bedomning.se.

Han är mottagare av flera utmärkelser och priser för sitt arbete; European Young Scholar Award 2002, Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017, Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE. År 2019 erhöll han SKAPA-priset för EMBRACE.

Doktorander för närvarande:

  • Maria Doyle
  • Nadezhda Golovchanova
  • Carmen Solares Canal
  • Maja Dobrosavljevic
  • Anna-Karin Ångström

Post-docs för närvarande:

  • Laura López-Romero

Urval av externa aktiviteter 2020


Om Corona och brott i DN Debatt. Andershed, H. (2020). Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro. DN Debatt. Läs HÄR. Kort Youtubefilm om Corona och brott och 10 förebyggande åtgärder HÄR.

Om ökad tolerans till cannabis bland unga i NA Debatt tillsammans med bl.a. landshövdingen. Ökad tolerans till cannabis hos elever i Örebro län skrämmer (2020). Debattartikel i Nerikes Allehanda. Landshövding Maria Larsson, Polischef Elisabeth Anestad, Professor Henrik Andershed, Örebro universitet, med fler. Läs HÄR.

Föreläst som inbjuden huvudtalare för det så kallade IDA-nätverket; Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, med fler i november 2020.

Inbjuden som forskare i oktober 2020 att föreläsa för och diskutera med de ansvariga för den Statliga utredningen om hur kommuner ska lagstiftas att bedriva brottsförebyggande arbete; se utredningen HÄR.

Intervjuad i november 2020 om vad som är viktigt i brottsförebyggande arbete i Sverige för ansvariga tjänstemän för den Statliga utredningen Trygghetsberedningen.

Örebro universitets representant i arbets- och styrgruppen för att ta fram Örebro läns brottsförebyggande strategi för 2020-2025. Se strategin HÄR.

Inledningstalare på hearing/kraftsamling i Oktober 2020 om Brottsförebyggande arbete ordnat av majoriteten av Sveriges största fackförbund (t.ex. Vision, Polisförbundet, med fler.) Talare var också justitieministern och socialministern. Allt finns inspelat och kan ses HÄR.

Utbildningsradion spelade in föreläsning i oktober 2020 om Brottsförebyggande arbete. Finns på UR Play och även visas på Kunskapskanalen. Finns också HÄR.

Sprider forskningskunskap om kriminologi via Örebro universitets Youtubekanal och serien "Krimprofessorn svarar".

Medverkar i Radio P4 Örebro kl. 17.10 varje måndag som expert i kriminologi under programpunkten "Krimprofessorn".

Keynote på den konferensen:  IX Meeting of the Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales - “Current research in the study of Individual Differences and health” celebrated at Universitat Jaume I (Castelló de la Plana) on December 4 and 5, 2020. Föreläsningens titel: CHILD AND YOUTH PSYCHOPATHY: FACING CONTROVERSIES FROM RESEARCH.

Nyproducerad kortfilm om EMBRACE för den nya lokalen Labbet i ORU Innovation Arena. Där ska filmen visas på en ”Wall of Innovation”. Se filmen HÄR.

Uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän under 2020 i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Västra Götalands och Östergötlands län.

Ledamot i betygsnämd på disputation för doktorsavhandling på University of Southern Denmark 22 December 2020. ''Callous-Unemotional Traits and Functional Family Therapy - The Construct Validity, Treatment Impact and Malleability of Callous-Unemotional Traits among Danish and Norwegian Adolescents in Treatment for Behavior Problems'', submitted by Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

Redaktör för två specialnummer (special issues) i internationella tidskrifter under 2020 om psykopati. En i tidskriften Journal of Criminal Justice och en i Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.