This page in English

Biomedicin

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Inriktningsansvarig

Biomedicin är sedan mars 2010 en inriktning inom ämnet Medicinsk vetenskap.

Biomedicin är ett ämne inom det medicinska vetenskapsområdet. Ämnet omfattar kunskap från basala ämnesområden för att definiera, förstå och belysa medicinska problem. Biomedicinen inrymmer även ämnesområdet biomedicinsk laboratorie-vetenskap. Inom ämnet biomedicin ägnar man sig åt människan och hennes sjukdomar med utgångspunkt från den roll gener, molekyler och celler spelar för normal funktion och för sjukdom. Ämnet har experimentell inriktning och har betydelse för förståelsen av människans sjukdomar och för den del av sjukvården som ägnar sig åt diagnostik, behandlingsutveckling och uppföljning. Ämnet är av överbryggande karaktär med basala medicinska och klinisk medicinska frågeställningar och främjar därmed gränsöverskridande multidisciplinära studier. Ämnet är anknutet till forskarskolan Klinisk patientnära forskning.