This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

För dig som är doktorand

Här hittar du som är doktorand information om din utbildning på forskarnivå samt länkar till blanketter du behöver.

Alla som är antagna till en utbildning på forskarnivå ska enligt Högskoleförordningen årligen upprätta en individuell studieplan (ISP). Planen ska upprättas tillsammans med din handledare inom två månader efter att du blivit antagen. Den individuella studieplanen kan ses som ett avtal mellan dig och universitetet om hur din utbildning ska genomföras. Den är också ett viktigt planeringsinstrument för dig och dina handledare och ett sätt för universitetet att följa upp dina studier. Din forskningsplan och den allmänna studieplanen (ASP) utgör grunden för planeringen i ISP. Den individuella studieplanen ska undertecknas av doktorand och handledare. Använd länken nedan för mer information om ISP, samt länkar till ISP-mallen och en lathund med exempel som hjälper dig att fylla i blanketten.

Byte/tillägg av handledare

Om du vill förändra något i din handledarkonstellation (byta, ta bort eller lägga till) ska din huvudhandledare fylla i nedanstående blankett och skicka den till studierektor med kopia till forskarutbildningsadministrationen.

Byte av inriktning

Om du vill byta inriktning inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till studierektor för din institution.

Byte av allmän studieplan

Du går på den allmänna studieplan som gäller det datum du blir antagen till utbildning på forskarnivå. Om den allmänna studieplanen förändras under din utbildningstid kan du ansöka om att byta till den nyare allmänna studieplanen. Fyll i denna blankett och skicka den till studierektor.

Ändrad studietakt

Med studietakt avses den planerade eller den verkliga aktivitetsgraden, beroende på sammanhanget. Du kan inte ha en studietakt på mindre än 50 procent. Om du vill gå upp eller ned i studietakt måste du ansöka om det via nedanstående blankett. Därefter ska din huvudhandledare skicka blanketten till studierektor.

Förlängning av utbildningstiden

Du har rätt att begära förlängning av din utbildningstid om du till exempel varit föräldraledig eller sjukskriven. Om du vill förlänga din utbildningstid så ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till forskarutbildningsadministrationen. Observera att du också måste skicka med intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan (detta gäller dock ej dig med doktorandanställning vid Örebro universitet).

Avbrott

Om du av någon anledning skulle vilja avbryta din utbildning på forskarnivå så måste du anmäla detta skriftligt. Kontakta forskarutbildningsadministrationen eller studierektor för mer information.

 

 

I din individuella studieplan planerar ni de kurser du ska gå under din utbildning på forskarnivå. På ämnessidorna (Medicinsk vetenskap) hittar du information om vilka kurser som finns vid Örebro universitet. Om du blir godkänd på en sådan kurs kommer dina högskolepoäng att registreras i studiedokumentationssystemet Ladok.

Du kan också behöva gå kurser vid andra lärosäten. Tänk på att kontrollera med din handledare samt inriktningsansvarig för din utbildning att du kan tillgodoräkna dig högskolepoäng för dessa kurser i din forskarutbildning. När du blivit godkänd på en sådan kurs måste du ansöka om tillgodoräknande.

En studerande som redan har gått igenom en del av sin utbildning på forskarnivå i en annan form eller någon annanstans kan under vissa förutsättningar få räkna in den i sin utbildning. Doktoranden behöver då inte examineras på denna del av utbildningen en gång till. För detta krävs ett särskilt beslut om tillgodoräknande av universitetet. Det är doktoranden själv som bestämmer om han eller hon vill begära tillgodoräknande.

Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Viktigt att tänka på är att kurser/utbildningar som är utanför Örebro universitet behöver du ansöka om tillgodoräknande för. Om du funderar över om en kurs passar in i din utbildning på forskarnivå kan du kontakta din inriktningsansvarig.

Forskarutbildningskurser vid andra svenska lärosäten:

Halvtidsseminarium är ett obligatoriskt moment inom utbildning på forskarnivå. Halvtidsseminariet bör ske senast efter halva utbildningstiden, det vill säga två år vid heltidsstudier, eller tidigare, om två delarbeten har accepterats för publicering i referee-granskad tidskrift. Seminariet planeras av huvudhandledaren i samråd med doktorand, biträdande handledare och inriktningsansvarig.

Observera att Örebro universitets Powerpointmallar och logotyper bör användas för din presentation vid halvtidsseminariet, du hittar dem här (kräver ORU-inlogg).

Här hittar du allt du behöver veta när du börjar närma dig slutet av din utbildning på forskarnivå och det är dags för licentiatseminarium eller disputation.

Senast tre veckor innan deadline för tryckning av den vetenskapliga uppsatsen eller avhandlingen ansvarar doktoranden för att skicka kappan till forskarutbildningsadministrationen som låter genomföra plagiatkontroll.

Standardtext till tidskrifter inför avhandlingsframställan kan användas av doktoranden i kontakt med aktuell tidskrift för att be om tillåtelse att publicera artiklar inkl. tabeller och figurer samt bilder i en vetenskaplig uppsats eller avhandling.

Lokaler och förtäring

Examensbevis

När alla kursfordringar är uppfyllda och licentiatseminarium eller disputation har genomförts med godkänt resultat ska den forskarstuderande själv begära examensbevis.

Mer information samt blankett för att ansöka om examen finns här. 

Om du har några frågor kring examen, kontakta This is an email address

En licentiatexamen om 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier på heltid) kan ses som en självständig examen, eller som ett steg på vägen mot en doktorsexamen. Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium.

På Örebro universitets centrala sidor hittar du mer information om avhandlingsframställning. För vetenskaplig uppsats finns en särskild framsidesmall att ladda ner. 

En doktorsexamen om 240 högskolepoäng (4 års heltidsstudier) avslutas med att avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Tänk på att vara ute i mycket god tid när du planerar din disputation, det är mycket som ska göras.

Förslag om disputation, komplett med samtliga bilagor, ska inlämnas i original till forskarutbildningsadministrationen senast 13 veckor innan föreslaget disputationsdatum. Efter att förslaget signerats av inriktningsansvarig samt prefekt skickar forskarutbildningsadministrationen förslaget till registrator, varefter ärendet handläggs av Universitetskansliet. Beslut om disputation fattas av ordföranden i respektive fakultetsnämnd (dekan).

En spikningsceremoni hålls i institutionens regi. Då offentliggörs tid och plats för disputationen och avhandlingen görs tillgänglig för allmänheten. Spikningsceremonin ska hållas senast tre veckor innan disputationen.

En viktig del av din utbildning på forskarnivå är att delta i olika seminarier.

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Johan Jendle
Studierektor: Julia König

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Johan Jendle
Studierektor: Julia König