This page in English

Forskarutbildningsämnet humanistiska studier

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Ämnet humanistiska studier tematiserar kulturförståelse och språkliga praktiker i ett humanistiskt, kulturellt och historiskt perspektiv. Ämnets inriktningar förenas i att de utifrån en öppenhet för olika teoretiska perspektiv och metodologiska anslag har ett gemensamt fokus på frågor som rör individers och gruppers värderingar, förståelse och tolkning av världen, samt på interaktion och kommunikation inom och över kulturgränser. Anslaget är inom samtliga ingående ämnesinriktningar både dåtids-, samtids- och framtidsorienterat.

Ämnet har fem ämnesinriktningar:

  • engelska
  • historia
  • litteraturvetenskap
  • retorik
  • svenska språket

Historia problematiserar samhällets tidsdimensioner och lyfter fram förändring och kontinuitet i det förflutna. Bland de områden där det finns särskild forskningskompetens vid Örebro universitet kan nämnas genushistoria, kulturhistoria och migrationshistoria. Den historievetenskapliga forskningen vid Örebro universitet har, tillsammans med den litteraturvetenskapliga forskningen, ett fokus på berättande och berättelser och deras betydelse för mänskligt meningsskapande.

Inom ämnesinriktningarna litteraturvetenskap och engelska studeras litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturdidaktik. Vid Örebro universitet finns det särskild kompetens inom områden som äldre och samtida skönlitteratur och genreöverskridande texter samt inom teoretiska perspektiv såsom narratologi och kulturstudier.

Retorik grundas på klassiska teorier och metoder för att kritiskt analysera persuasiva handlingar och objekt som tal, text, bild och andra symboliska uttryck. Forskningen vid Örebro universitet bedrivs inom så skilda områden som kriskommunikation, interkulturell retorik, kroppsspråk, visuell retorik, retorik och genus samt retorik och utbildning.

Ämnesinriktningarna svenska språket och engelska tematiserar ett antal aspekter av olika språksamhällen ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Vid Örebro universitet finns det en särskild kompetens inom områden som multimodalitet, språklig variation i tal och skrift och literacy och skriftkompetens, det senare inte minst ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Betoningen på ämnesdidaktik delas av engelska, historia, litteraturvetenskap och svenska språket; skolämnet svenska motsvaras traditionellt och vid Örebro universitet av ämnena svenska språket och litteraturvetenskap.

Forskarutbildningen utgör en central del av forskningsmiljön Centrum för humanistisk forskning och verksamheten inom forskargrupperna Berättande, liv, mening; Humanistiska hållbarhetsstudier; Multimodal kommunikation samt Undervisning, lärande, humaniora.

Utbildningen innehåller såväl för ämnet gemensamma delar som fördjupning inom respektive ämnesinriktning. Inom ämnesinriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap och svenska språket ges också utbildning för doktorander som är antagna inom ramen för forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD).

Studiehandledning för doktorander antagna i humanistiska studier.