This page in English

Forskningsämne

Matematik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jakob Palmkvist

Forskningsområden

  • Matematik

Vid enheten för matematik bedriver vi forskning inom två forskargrupper, matematik och matematikdidaktik, med motsvarande två inriktningar på forskarutbildningen i matematik. Forskargruppen i Matematik kan i sin tur delas in i två undergrupper, för ren respektive tillämpad matematik.

Matematik är väsentligen ett formellt symbolspråk som på ett logiskt precist och systematiskt sätt beskriver något antingen i sig självt abstrakt (ren matematik) eller något från den värld vi lever i (tillämpad matematik). Några av de områden som finns representerade inom forskargruppen i Matematik är algebra, kombinatorik, analytisk talteori, matematisk fysik, numerisk analys och optimering. Delar av vår forskning bedrivs i samarbete med industri och näringsliv.

Matematikdidaktik kan betraktas som en särskild tillämpning av matematik där man studerar frågor om lärande och undervisning specifika för matematikämnet. Inom gruppen studeras bland annat hur bevis och bevisföring behandlas i läromedel, frågor om matematiklärarkunskap och förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Ämnesgruppen har en aktiv roll inom lärarprogrammet och engagerar sig i flera forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt.

Enheten för matematik vid Örebro universitet har i samarbete med Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Mälardalens högskola startat ett nätverk, NPAA (Network in Pure and Applied Analysis). Syftet är att stärka parternas kursverksamhet på master- och doktorandnivå och initiera gemensamma forskningsansökningar och forskningsprojekt.

Är du intresserad av att studera matematik? Matematikerprogrammet vid Örebro universitet ger dig både en teoretisk grund och praktiskt användbara kunskaper. Vi ger också ett antal avancerade kurser på distans som kan läsas på master- eller doktorandnivå, var du än befinner dig.

Forskargrupper