Högskolepedagogiskt centrum

Föreläsningar 28 september 2023

Nyckelföreläsning

Martin Stigmar

Inkluderande högre utbildning – Om inkluderande handledning, breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande 

Hur kan universitetslärare tillvarata mångfalden i studentgruppen och hur kan vi stödja enskilda studenter att nå sin fulla potential? Martin Stigmar reflekterar tillsammans med konferensdeltagarna kring inkluderande högre utbildning kopplat till Örebro universitet. Ta gärna med dig frågor till föreläsningen. Martin Stigmar presenterar också delar av boken Inkluderande högre utbildning

Föreläsare: Martin Stigmar, professor i högskolepedagogik, Malmö universitet

Martin Stigmars föreläsning

Martin Stigmars reflektioner - frågor från föreläsning

Om högskolepedagogisk utveckling 

Annika Danielsson

Musik, makt och tradition: kritiska verktyg för hållbar utveckling inom musikbranschen

Projektet som presenteras grundar sig i ett identifierat behov av att utveckla kritiska verktyg inom högre musikutbildning som kan bidra till social hållbarhet. Det handlar om frågor om makt och tradition inom musikområdet: Vem som får spela? Vad får spelas? Var och på vilket sätt ska det spelas? Det handlar också om vem och vad som sätter ramarna för den högre utbildningens innehåll och pedagogiska former. Annika Danielsson redogör för projektets bakgrund, genomförande och resultat.

Föreläsare: Annika Danielsson, Musikhögskolan, Örebro universitet 

Annika Danielssons föreläsning

Helen Stockhult

Forskningsförankrade undervisningsformer för att reducera studenters upplevda osäkerheter i lärmiljön

Projektet tar avstamp i tidigare forskning om lärmiljöer som med utgångspunkt i Self Determination Theory och begreppen autonomi, kompetens och samhörighet har identifierat så kallade lärmiljöosäkerheter. Dessa osäkerheter driver studenter att anamma ytansatser i sitt lärande. Med hög grad av studentinflytande har projektet tagit fram, genomfört och utvärderat tre aktiviteter och undervisningsmoment på tre undervisningsnivåer. Helen Stockhult berättar om dessa undervisningsaktiviteter och moment och om hur de potentiellt kan reducera studenternas upplevelse av osäkerheter i lärmiljön.

Föreläsare: Helen Stockhult, Handelshögskolan, Örebro universitet

Helen Stockhults föreläsning.

Erfarenheter av pedagogisk utveckling på Örebro universitetet

Mathias och Johan

Walkshop

Mathias Hatakka och Johan Petersson berättar om erfarenheter kring användning av så kallade walkshops för studentaktivt lärande. Walkshops innebär, i deras tappning, problemlösning i grupp där studenterna visualiserar sina lösningar på whiteboards. Läraktiviteten bygger på så kallad peer-learning där gemensam diskussion och problematisering, både inom gruppen och mellan olika grupper, är central. Förutom ämneskompetens behöver läraren ha en lyhördhet inför behovet av att växla mellan olika roller i situationen.

Föreläsare: Mathias Hatakka och Johan Petersson, Handelshögskolan, Örebro universitet

Mattias Hatakkas och Johan Peterssons förelsäning

 

Anders Linden

Flippat klassrum – Next generation

Anders Lindéns föredrag handlar om ett exempel på hur man kan ge studenterna hela ansvaret för att utforma undervisningen på det sätt som de själva tycker passar de bäst. Personligen ser Anders Lindén det som en utveckling av flippat klassrum, där man helt lägger all schemaläggning åt sidan och låter studenterna själva bestämma vilken undervisning de vill ha och när. Anders Lindén delar med sig av spännande reflektioner om hur det påverkar interaktionen med studenterna och om hur utfallet blivit.

Föreläsare: Anders Lindén, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Anders Lindéns föreläsning

Felicia och Anders

Jämställdhetsintegrering i högre utbildning

Felicia Garcia och Anders Lindén presenterar antologin Jämställdhetsintegrering i högre utbildning (Liber 2023). I boken diskuteras och problematiseras jämställdhetsfrågor utifrån olika perspektiv, ämneskulturer och utbildningssammanhang. Boken riktar sig till lärare, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare.

Föreläsare: Felicia Garcia, Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet och Anders Lindén, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Felicia Garicias och Anders Lindéns föreläsning

 

Om högskolepedagogisk utveckling 

Gun Abrahamsson

Forskning i utbildning

Över tid utvecklas ’tysta praktiker’ för hur forskning integreras i undervisningen på kurser och program. Genom att ta tillvara erfarenheter från lärare och studenter kan vi synliggöra och kollegialt diskutera dessa praktiker. I projektet har vi haft fokus på kurser på masterprogrammet i företagsekonomi och diskussioner har förts utifrån hur kurserna fokuserar på forskningsresultat, forskningsprocess och på hur lärare och studenterna upplever sina roller i undervisningen.

Föreläsare: Gun Abrahamsson, Handelshögskolan, Örebro universitet

Gun Abrahamssons föreläsning. 

Maria Yilmaz

Utveckla studenters skrivande inför dokumentation under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Projektet handlar om att kartlägga arbetsterapeutstudenters förutsättningar för att utveckla sitt skrivande under utbildningen. Vi har studerat kursmål, betygskriterier, uppgifter och undervisning kopplat till skrivande, med särskilt fokus på dokumentation under VFU.

Föreläsare: Maria Yilmaz, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Maria Yilmaz föreläsning