Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

Händer som ritar

Nätverket riktar sig till alla som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. Syftet är att skapa kontakter och dela kunskaper och erfarenheter. Lärarutbildare och forskare presenterar aktuell och relevant forskning och förskolan delar med sig av erfarenheter, utvecklingsprojekt osv.

13 maj 2024
Matematik i förskolan – Små barns utveckling av en känsla för tal
Vid nätverksträffen kommer Frida Harvey och Anna Teledahl presentera vad forskning säger om små barns utveckling av en känsla för tal. Detta kommer vi sedan använda praktiskt vid videoanalys av en matematisk aktivitet. Frågor som kommer diskuteras är hur vi som pedagoger kan identifiera vilken känsla för tal som små barn visar och hur vi utifrån det kan planera den pedagogiska verksamheten i syfte att utveckla känslan för tal vidare. Videoanalyserna kommer göras med hjälp av surfplattor som deltagarna får låna vid nätverksträffen. Frida är universitetsadjunkt och doktorand i matematikdidaktik och Anna är universitetslektor i matematikdidaktik, båda verksamma vid Örebro universitet.

31 januari 2024
Högläsning som metod för samarbete med vårdnadshavare om barns språkutveckling i en mångkulturell förskola
Nätverksträffen leds av Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.
I Läroplan för förskolan betonas betydelsen av att stödja barns språkutveckling. Förskolan ska verka för att barn utvecklar det språk som talas i hemmet och förskolan. Forskning tyder på att det råder en osäkerhet hos förskolepersonal om hur uppdraget ska tolkas och vad uppdraget innebär. Vidare framkommer att det finns svårigheter att engagera flerspråkiga barn i högläsningsaktiviteter, speciellt om de har språkliga utmaningar. Förskolepersonal vittnar om att det kan vara svårt att diskutera barnens språkutveckling med vårdnadshavare. Samtalen tenderar att bli en monolog om barnets svenska språkutveckling och inte en ömsesidig dialog om alla de språk som barnet faktiskt har tillgång till.
Innehållet för presentationen vid nätverksträffen utgår från en förskoleavdelning och försöksverksamheten praktiknära forskning (ULF - Utveckling, Lärande, Forskning), där syftet var att undersöka hur boken som medium kan utgöra en bro för samarbete om barns språkutveckling mellan förskolepersonal och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Vid nätverksträffen får deltagare möjlighet att pröva forskningsmetoden som använts i projektet (CIT-metoden) samt ta del av praktiknära exempel från verksamheten.

14 december 2023
Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund
Docent Susanne Kjällander är föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nuvarande styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Hon är grundare av ”Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan” samt sitter i den vetenskapliga tidskriften ”Designs for Learnings” redaktion. Barn lever i en digital värld. Där finns möjligheter till lek, utforskande och lärande men det finns också många nya utmaningar – för barn såväl som för pedagoger. Förskolan ska ge barnen en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och den ska grundlägga barns kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt. Den här föreläsningen illustrerar hur förskollärare didaktiskt kan designa för lärande med digitala verktyg. Begrepp som ”förändringsdigitaliseringsledarskap”, ”adaptiva spel”, ”app-gap”, ”meningserbjudande”, ”transduktionskedja”, ”digital literacy” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet” diskuteras. I presentationen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och hon presenterar några rykande färska forskningsresultat om bland annat demokrati, hybrid lek och AI. Under träffen ges också tillfälle att ta del av vetenskapliga perspektiv på den pågående skärmtidsdebatten samt att diskutera detta i grupp.

6 september 2023
Samverkan mellan förskolan och hem.
Nätverksträffen leds av Tuula Vuorinen, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. I denna föreläsning och workshop belyses forskning kring förskolans samarbete med vårdnadshavare utifrån förskollärares-, vårdnadshavares- och förskollärarstudenters perspektiv. Förskollärares och vårdnadshavare erfarenheter av att samarbeta under och efter pandemin uppmärksammas, liksom de utmaningar och möjligheter som parterna mött. En annan fråga som adresseras är hur förskollärarstudenter uppfattar att verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning förbereder dem för samarbetet med vårdnadshavare. Nätverksträffen avslutas med en gemensam diskussion kring fortsatt kunskapsutveckling inom fältet genom forskning och beprövad erfarenhet.

10 maj 2023
Gröna lekmiljöer och social hållbarhet.
Nätverksträffen leds av Sara Frödén, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.
Leken är en viktig hållbarhetsfråga. Barn behöver rika och stimulerande lekmiljöer som inspirerar till olika slags lek och upplevelser. Barns olika behov och intressen står dock sällan i fokus när lekplatser och förskolegårdar byggs idag. Att platsen ska vara enkel att anlägga och förvalta stor ofta i fokus, snarare än att öka dess lekvärden och hållbarhet. I denna presentation ges exempel på olika nya innovativa sätt att skapa, förhålla sig till och använda utomhusmiljöer för barn utifrån det pågående projektet ”Den lekfulla staden”.
(För mer information om projektet: https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p2459)

31 januari 2023
Att arbeta förebyggande med hjälp av musik.
Nätverksträffen leds av Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, och Fredrik Berglund, kompositör och musiklärare. Anna-Karin har utvecklat ett musikbaserat program för förskolan, som syftar till att förebygga utveckling av utagerande beteende. Programmet bygger på hennes egen och andras forskning om risk- och skyddande faktorer för normbrytande beteende och kriminalitet, och består av en handledning och specialskrivna sånger som stöttar arbetet med utveckling av positiva sociala strategier hos barn i förskolan. 
Vid träffen kommer programidén och konkreta exempel ur materialet att presenteras. Resultatet från ett pilottest där förskolor prövat två sånger skrivna av Fredrik utifrån programmets principer, kommer också att redovisas. Vi får möjlighet att tillsammans diskutera förskolans roll i förebyggande arbete, och reflektera kring och pröva musiken som en metod för lärande. 

5 december 2022
Hur fysisk beröring kan bli ett sätt att stötta barnens omsorg och lärande i förskolan?
Vill du veta mer och reflektera över hur fysisk beröring kan bli ett sätt att stötta barnens omsorg och lärande?
På vilket sätt kan beröring användas i olika undervisningssituationer på förskolan?
Vill du dela med oss hur din förskola/ditt arbetslag funderar kring beröringsfrågor?
Hur kan manliga och kvinnliga förskolepersonal känna sig trygga i situationer som krävs beröring mellan vuxen och barn?
Nätverksträffen leds av Ricardo Goncalves, legitimerad förskollärare och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Han undervisar i fler kurser inom förskollärarutbildningen bland annat lek, estetik och lärande, samt kritisk pedagogik i förskolan. I sitt forskningsprojekt studerar han relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling.
Vid träffen kommer vi att diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan.

3 oktober 2022
Neuropsykiatriska svårigheter i förskolan- Fokus på vardagsfungerande och insatser som främjar och förebygger.
Nätverksträffen leds av Anne Lillvist, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet. Denna föreläsning och workshop har sin utgångspunkt i det nya examensmålet för lärarutbildningarna som innebär att studenter ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Föreläsningen behandlar därför innebörder av neuropsykiatriska svårigheter för barns vardagsfungerande i förskolan. Fokus är framförallt på hur förskolan kan stötta och underlätta för barn i NPS och hur förskolan främjande och förebyggande arbete kan se ut.

29 mars 2022
Musik och teater i förskolan.
Nätverksträffen leds av Johanna Levin och Lina Nestor som båda arbetar i förskollärarutbildningens programkurs i teater/drama och musik/rytmik samt i andra musik- och teaterkurser vid Musikhögskolan. Lina är teaterpedagog och Johanna är rytmiklärare. Bredvid sina tjänster vid universitetet är Lina och Johanna verksamma inom förskola, skola och kulturskola där de bland annat arbetar med rörelse, samspel, teater, musik och estetiska lärprocesser.
Vid träffen kommer vi att prova på praktiska övningar och exempel i teater och rytmik samt diskutera de konstnärliga ämnenas och skapandets plats i förskolan.

19 januari 2022
Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön.
Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet och Angela Bierkemar, förskollärare vid Leklustans förskola i Örebro kommun berättar om ett praktikutvecklande forskningsprojekt. Projektet syftar till att utveckla och designa undervisningen med digitala verktyg i en kombination med estetiska uttrycksformer. Angela kommer att beskriva en undervisningssituation med de yngsta barnen där barns delaktighet av en undervisningssituation presenteras. Karin kommer att rama in projektet organisatoriskt, teoretiskt och ge en bild av den praktikutvecklingen som skett.

22 november 2021
Tidigt läsande och skrivande i förskolan.
Hanna Thuresson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan. Utifrån hennes forskningsresultat ger hon tydliga exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon vill också inspirera till en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.

22 september 2021
Vad är naturvetenskap och vad kan naturvetenskapsundervisning vara i förskolans praktik?
Bodil Sundberg, universitetslektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik vid Örebro universitet, föreläser om vad naturvetenskap är och vad det kan vara i förskolans praktik. Vi får del av erfarenheter från det fleråriga projektet Förskolans möte med naturvetenskap. Vi kommer även att få del av resultat från ett annat projekt, där forskarna fokuserat på möjligheter och hinder för kontinuitet i den naturvetenskapsundervisning som barn möter i förskola och förskoleklass. Bygger de vidare på varandra eller blir det ”more of the same”?

26 maj 2021
Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet föreläser om Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan.
Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Hur kan förskolan organiseras så att alla barn får tillgång till meningsfulla språk-, läs- och skrivfrämjande lärandemiljöer?  Föreläsningen handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer och visar konkreta exempel på didaktiska val inom förskolans undervisning.

4 februari 2021
Anne Lillvist, docent i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Positiva övergångar från förskola till förskoleklass - Om samverkan, kontinuitet och meningsskapande i barns lärandevägar.
En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. I denna föreläsning kommer jag att belysa vad som bidrar till positiva övergångar mellan olika skolformer, med särskilt fokus på barns övergångar från förskola till förskoleklass. Frågor som kommer att diskuteras är hur samverkan mellan förskola och förskoleklass kan organiseras, hur barns lärandevägar kan uppmärksammas och vad som skapar trygghet i övergången.

24 november 2020
Nätverksträffen leds av Erik Sjöstedt, universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Förskollärarprogrammet har genomgått en viss förändring och därmed en ny studiegång. Några kurser har utgått och andra har tillkommit och en del håller på att omarbetas. Hösten 2022 kommer en till viss del ny kurs att ges. Den har fått arbetsnamnet ”Mat, hälsa och hållbar utveckling”. Den är tänkt att i vissa delar hålla kvar en inriktning mot hållbar utveckling. Ett viktigt och alltid aktuellt ämne som nu också tydligt har lyfts fram i Lpfö18.
Det nya i kursen som tillkommer är mat och hälsa. Vi skulle uppskatta om ni kan tänka er att delge oss era tankar och funderingar kring en sådan kurs. Era synpunkter är för oss värdefulla och tillsammans har vi chansen att sätta ihop en riktigt bra kurs. Nätverksträffen börjar med en kort introduktion om kursen, därefter gruppdiskussioner (brainstorming) och avslutas med en gemensam diskussion.

7 september 2020
Nätverksträffen leds av Ena Selimovic, förskollärare vid förskolan Klöverängen i Örebro kommun och Aida Cesko, förskollärare vid Vibytorps förskola i Hallsbergs kommun. 
Denna workshop grundar sig i ny forskning kring svenska teckenspråkiga miljöer, men även erfarenheter kring tvåspråkig verksamhet i förskolan och att bemöta döva vårdnadshavare.
Många frågetecken kring barn i behov av teckenspråk belyses, men även det pedagogiska förhållningssättet gentemot visuell kommunikation diskuteras. Hur kan arbetssätt i förskolan inkludera alla barn oavsett språk? Vilka barn handlar det egentligen om? Innebär CI (cochleaimplantat) och hörapparat att man hör? Är svenskt teckenspråk detsamma som TAKK (alternativ kompletterande kommunikation)? Vad säger läroplanen?

29 januari 2020
Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Barns tidiga matematikutveckling och kunskapande. Under denna föreläsning kommer jag inledningsvis att ge en kort inblick i barns matematikutveckling och förskolans uppdrag med detta. Därefter kommer jag att skildra det arbete som pågår i förskoleklass för att ”hitta matematiken” med de nya obligatoriska bedömningsstöden. Frågor som diskuteras är vad kunskap i matematik är, hur man kan få syn på och kartlägga denna kunskap och vad som är viktigt att tänka på vid kunskapsbedömning med yngre elever och barn.

25 november 2019
Jasmina Hatic, Petra Tordsson och Marina Wiman förskollärare Örebro kommun, berättar om hur de arbetar med dans med förskolans yngsta barn. De använder dans som ett demokratiskt uttryckssätt tillsammans med barnen redan från inskolningen. Genom pedagogisk dokumentation, tydlig organisation och närvaro får barnen undersöka dansen med sina sinnen och uppleva olika sorters musik.

24 september 2019
Karin Alnervik, universitetslektor vid Örebro universitet, föreläser om kollegialt lärande i förskolan – vad leder det till?
Idag talar ”alla” om betydelsen av kollegialt lärande, vilket kan ske på olika sätt. Kollegiala samtal kan leda till arbetsglädje och lust att tänka och göra på nya sätt. Men kollegiala samtal kan också leda till neråtgående spiral där samtal om svårigheter konserveras, vi bekräftar och så småningom befäster vi problemen. Syftet med kollegialt lärande måste vara att det utvecklas mot ett kollaborativt lärande, vilket innebär att våga prova nya handlingssätt som medverkar till förändring av utbildningen på förskolan över tid. Då kan det kollegiala lärandet bli en fantastisk utvecklingspotential över tid.

27 mars 2019
Ulrika Sultan, universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand vid Linköpings Universitet inom teknikens didaktik, leder nätverksträffen på temat Teknik i förskolan.
Vad är teknik egentligen? Hur hittar vi tekniken i förskolans vardag? Hur uppmärksammar vi barnen på tekniken? Ulrika Sultan gör en kort introduktion till vad teknik i förskolan kan vara innan det är dags för er i nätverket att själva praktiskt få prova på konstruktionssagor och konstruktionssånger som redskap att arbeta med teknik i förskolan.

14 november 2018
Förskolelärare, förskolechef, kvalitetsstrateg och utredningssekreterare i Askersunds kommun berättar hur man arbetar med förskolans reviderade läroplan. Askersunds kommun är uppdelad i tre förskoleområden, vilka kommer att förmedla tankar utifrån respektive område. Vi får även del av det kommunövergripande arbetet kring genus, jämställdhet och normkritik.

25 september 2018 och 16 oktober 2018
Vad kan undervisning betyda i förskolans verksamhet?
Begreppen utbildning och undervisning har införts i förskolan, genom 2010 års skollag (2010:800). En ny läroplan är i antågande som kommer att innehålla dessa begrepp.
Britt Tellgren, universitetslektor vid Örebro universitet, inleder med en kort föreläsning om begreppen utbildning och undervisning i förskolans verksamhet ur olika perspektiv. Exempel ges från hennes nuvarande studie som handlar om Undervisning om barns mänskliga rättigheter i förskolan. Därefter finns tid att diskutera ovanstående med andra kollegor i smågrupper. Vid en återsamling sammanfattar vi diskussionerna.

26 april 2018
Johannes Westberg, professor i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Förskolan – ett rum i förändring. En av de grundläggande didaktiska frågorna handlar om rummet: var någonstans ska man lära sig? I den här föreläsningen tar jag upp och diskuterar olika visioner om förskolans rum, och hur de förändrats från 1800-talets småbarnsskolor till dagens förskolor. I föreläsningen tar jag upp både diskussioner kring inomhusmiljön och utomhusmiljön.

28 februari 2018
Barbro Bergfeldt och Erik Sjöstedt, universitetsadjunkter vid Örebro universitet, berättar hur de integrerar naturvetenskapliga och estetiska ämnesområden i sin undervisning i förskollärarutbildningen vid Örebro Universitet.
I en av delkurserna använder vi oss av egentillverkade kasperdockor (recycling) för att förmedla naturvetenskap till barn. Detta arbete bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga sin egen kasperdocka och använda den i ett kroppsligt agerande ger oss ett verktyg att använda i den pedagogiska verksamheten. Genom att integrera skapande med naturvetenskap kan vi kombinera detta nya med våra gamla erfarenheter, och därmed skapas något nytt.

4 december 2017
Ulrika Hyllendahl, barnskötare och IT-pedagog på Regnbågens förskola i Arboga, beskriver hur man på kommunnivå jobbar för att implementera IKT som ett verktyg i förskolorna. Vidare får vi del av hur lärorikt det kan vara för barn i förskolan att använda sig av IKT som ett verktyg och hur pedagoger ser på användning av IKT i verksamheten. Matilda Johansson och Lisa Bååth Hagberg, förskollärare på förskolan Emil Varberga förskolor i Örebro, beskriver hur de arbetar med programmering i förskolan, både analogt och digitalt. Vi får del av ett projekt där barnen byggde en robot som skulle hjälpa dem att plocka blåbär i skogen. Barnen fick lära sig flera olika tekniska principer. För att få reda på hur robotar fungerar blev det naturligt för barnen att lära sig om programmering, kommandon och datalogiskt tänkande.

3 oktober 2017
Höstens första nätverksträff innehåller två föredrag på temat Pedagogisk dokumentation. Anna Eklöf, förskollärare vid Varberga förskolor Örebro kommun, ger oss en bakgrund och tankar kring vad pedagogisk dokumentation kan vara samt exempel från ett projekt som visar på detta; ett arbetssätt som inkluderar en reflekterade pedagogik som bjuder in till omprövning av teorier, tankar och nya idéer. Maria Högberg, förskollärare på förskolan Äventyret Örebro kommun, delger sina erfarenheter och tankar om hur den pedagogiska dokumentationen kan komma barnen tillgodo. Hon visar hur de dokumenterar med och tillsammans med barnen och hur det i sin tur driver projekten vidare och gör alla barn delaktiga.

11 maj 2017
Esko Mäkelä, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om bild och skapande i förskolan med exempel på aktiviteter från förskolor i Skarpnäck söder om Stockholm. Ett exempel är projektet "Rådjurets återuppståndelse till toner av mögelmusik". Nätverksträffen avslutas med en workshop med arbete i enkla material kopplas till föreläsningen och det hela avslutas med en digital utställning.

1 mars 2017
Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, föreläser om vad det kan tänkas innebära för förskolans personal att ha barnrättskompetens. Föreläsningen ifrågasätter idén om att det räcker med generell kunskap om Konventionen om barnets rättigheter. Istället utvecklas tanken om att en professionell barnrättskompetens behöver bygga på bredare kunskaper om mänskliga rättigheter och att förskolepersonalens barnrättskompetens inkluderar de tre delarna Respektera, Vakta och Utbilda.

6 december 2016 
Susanne Nilsson och Annika Wetterstrand, förskollärare vid förskolan Treudden i Sköllersta, Hallsbergs kommun presenterar hur de arbetar utomhus med barn i åldern 1-3 år.

22 september 2016
Marie Öhman, biträdande professor i idrottsvetenskap med didaktisk inriktning vid Örebro universitet, föreläser om Fysisk beröring – ett pedagogiskt problem mellan barn och vuxna i utbildningssammanhang?

18 maj 2016
Marianne Skoog, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om förskolans uppdrag att stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Föreläsningen avslutas med en didaktisk diskussion.

9 mars 2016
Sara Frödén, forskare och universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser under rubriken Den pedagogiska måltiden i förskolan: Daglig maktkamp eller sinnlig upplevelse? Föreläsningen avslutas med en didaktisk diskussion.

3 december 2015
Hanna Thuresson, universitetsadjunkt i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser under rubriken Utmaningar i förskolans pedagogiska uppdrag. Det finns en stor förväntan på förskolan som lärande miljö idag. En ständigt föränderlig barndom ställer hela tiden nya krav på utveckling av förskolans innehåll och de didaktiska val som verksamheten måste ta ställning till. Föreläsningen hoppas väcka frågor om vad förändrade samhällsvillkor betyder för barns lärande i förskolan samt vad ämnesdidaktik kan vara i förskolan. Efter föreläsningen diskuteras innehållet i mindre grupper.