Lärarutbildning vid Örebro universitet

Musikdidaktiskt nätverk

Händer som spelar piano.

Nätverket vänder sig till musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden. Syftet är att skapa kontakter och dela kunskaper och erfarenheter. Lärarutbildare och forskare presenterar aktuell och relevant forskning och lärare och skolledare delar med sig av erfarenheter, utvecklingsprojekt osv.

5 mars 2024
Att stödja elevers lärande i musik
Vid nätverksträffen lyfter vi musikundervisning utifrån Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan som kom ut i juni 2023. Den belyser olika aspekter av musikundervisning och lärande och med den som utgångspunkt diskuterar vi angelägna frågor kopplade till deltagarnas egen musikundervisning.
Moderatorer för diskussionen är Martin Junstrand, adjunkt vid Musikhögskolan och Per Abelson, adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan och musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun.

30 januari 2024
Digitala verktyg i musikundervisningen
En nätverksträff kring användningen av digitala verktyg i ämnet Musik i grundskolan - möjligheter och utmaningar. Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi olika digitala verktyg och hur vi använder dem.

14 september 2023 - INSTÄLLD
Högerradikal musik i förändring: Vad innebär det för musiklärare?
Nätverksträffen leds av Sam de Boise, docent i musikvetenskap vid Musikhögskolan Örebro universitet. Musik har historiskt använts av högerradikala för att rekrytera unga, finansiera aktiviteter och sprida politiska budskap. Med förändringar i teknik har den radikala högern blivit mer "tekniskt kunnig". Streamingtjänster har konsekvent haft problem med att identifiera och ta bort högerextrem musik och det finns också bevis som tyder på att de typer av musik som förknippas med högerextrem politik har förändrats för att undvika upptäckt.
Under denna nätverksträff fokuserar vi på vilka som är de största förändringarna inom högerradikal musik och vilka frågor detta väcker för musikklassrummet. Vi kommer också att diskutera vad som är musiklärares skyldigheter och hur man kan svara på dessa utmaningar.
Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

14 februari 2023
Sång i klassrummet
-Hur får vi elever att känna glädje i att sjunga och sången att leva i klassrummet?Sång/att sjunga är en viktig del i musikundervisningen men kan ofta vara svårt att få till på ett bra sätt. Vi lyfter sång som undervisningsämne och musikalisk aktivitet i grundskolans musikundervisning. Nätverksträffen bygger på deltagarnas egna kompetenser och erfarenheter av att arbeta med sång. Martin Junstrand, universitetsadjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, leder nätverksträffen.

8 september 2022
Hur mäta det omätbara?
- En nätverksträff kring betyg och bedömning i ämnet Musik på grundskolan - möjligheter och utmaningar.
Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi bedömning och betygsättning i musikämnet. Nätverksträffen bygger på det kollegiala samtalet där vi utbyter idéer, delar erfarenheter och diskuterar utmaningar.

1 mars 2022
Musikämne i förändring?
Tillsammans med Jonathan Lilliedahl, docent i musikpedagogik vid Örebro universitet, diskuterar vi aktuella förändringar i kursplanen för ämnet Musik i grundskolan. I samband med anmälan till nätverksträffen vill vi gärna att du skickar med någon möjlighet eller utmaning som du ser med kursplanerevideringen. Vid nätverksträffen kommer ett urval av sådana inspel att diskuteras.

9 november 2021
Kooperativt lärande i musikundervisningen.
Rikard Saverman, musiklärare vid Engelbrektsskolan Örebro kommun, leder nätverksträffen.
Under de senaste tre åren har Engelbrektsskolan arbetat med kollegialt lärande och kooperativt lärande med fokus på att skapa ett klassrum det alla deltar, lyssnar aktivt och bemöter varandra positivt. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang och lärande. Samarbete och kunskapsutbyte elever mellan främjas i ett demokratiskt klassrum. Hur översätts detta till musikundervisning? Olika kooperativa strukturer presenteras utifrån såväl instrumentalspel som till digitalt skapande. Frågor som fysisk lärmiljö, gruppindelning, rollfördelning och positivt ömsesidigt beroende diskuteras.

28 september 2021
Musik som personligt intresse och som ämne i skolan. Möjligheter och utmaningar?
Vid denna nätverksträff medverkar Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik och Per Abelson, adjungerad adjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. Per är även lärare i musik på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun. Tillsammans diskuterar vi relationen mellan ungdomars musikintresse och skolans musikundervisning.

3 maj 2021
Vid denna nätverksträff möter vi några musiklärarstudenter vilka går sin sista termin och alltså snart tar examen. De kommer att presentera sina självständiga arbeten - teman, frågeställningar och resultat och vi kommer tillsammans ha intressanta diskussioner med studenternas frågeställningar som utgångspunkt. Preliminärt kommer dessa teman att diskuteras:
-Vem ansvarar för läromedlet? En studie om hur musiklärare förhåller sig till läromedel i musikämnet.
-Vägen mot autonomi: kvalificering eller tillblivelse?: En studie i musiklärares förhållningssätt till elevers självständighet inom Gehörs- och musiklära vid gymnasieskolans estetiska program

10 november 2020
Hur påverkar olika normer musikundervisningen?
Nätverksträffen leds av Sam De Boise, universitetslektor och Martin Junstrand, universitetsadjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. De ger en introduktion till normer, normmedvetenhet och normkritisk pedagogik som begrepp och praktik. Tillsammans diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta med att synliggöra och utmana begränsande normer i musikklassrummet i en strävan mot mer inkluderande arbetssätt. Vi ställer oss frågan: vad kan ett normmedvetet eller normkritiskt förhållningssätt innebära just i musikklassrummet? 

11 mars 2020
Christina Larsson och Johanna Levin, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Improvisation i musikklassrummet - möjligheter och utmaningar.
Nätverksträffen handlar om improvisation och musikskapande, om dess möjligheter till lärande i grundskolans musikundervisning. Vi diskuterar också utmaningarna i att arbeta med improvisation i en mål- och resultatstyrd skola. Nätverksträffen kombinerar diskussion och reflektion med praktiska övningar och erfarenheter.
Christina har mångåriga erfarenheter som sångpedagog och i hennes avhandling undersöker och behandlar hon improvisation i grundskolans mellanstadium.
I sitt arbete som rytmikpedagog arbetar Johanna med kroppen som musikpedagogiskt verktyg och uttryck. Hon kommer att ha en workshop där rörelse är utgångspunkten för improvisation och skapande.

3 december 2019
Simon Schierup, universitetsadjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, leder nätverksträffen.
Utifrån praktiskt musicerande och gruppdiskussioner behandlar vi vad som menas med mångkulturella perspektiv i musikundervisningen, vilka möjligheter och utmaningar det innebär, samt får konkreta tips på hur vi kan jobba med det i olika åldersgrupper.

12 mars 2019
Musikämnet i förändring - musikämnet då, nu och sedan...
Tillsammans med Jonathan Lilliedahl, lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, belyses och diskuteras musik som skolämne. Med utgångspunkt i läroplaner ställer vi oss frågan - hur utvecklas ämnet mot framtiden?

23 oktober 2018
Vi behandlar det ständigt aktuella temat - att göra bedömningar i ämnet musik. Nätverksträffen innehåller såväl föreläsning som diskussion och erfarenhetsutbyten.
Christian Lundahl, professor i pedagogik, medverkar liksom Martin Junstrand, adjunkt i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

31 januari 2018
Musikhögskolans forskningsområden. Eva Georgii-Hemming, prefekt och professor i musikvetenskap, berättar om musikhögskolans olika forskningsområden och projekt.
Musiklärarutbildningen idag. Martin Junstrand, proprefekt och adjunkt i musikalisk gestaltning, presenterar kortfattat musiklärarutbildningens innehåll och struktur.
Nätverkets roll och funktion. Under läsåret 2018-2019 vill vi genom nätverket belysa olika teman relevanta för musikpedagogisk verksamhet. Under denna nätverksträff inventerar och diskuterar vi idéer till sådana teman.

18 maj 2017
Sam de Bois, forskarassistent vid Musikhögskolan i Örebro, presenterar ett spännande forskningsområde: Musik, medier och digitalisering. Digital distribution av musik har möjliggjort en ny era med stora förändringar för människors musikkonsumtion. Oöverskådliga mängder musik kan lagras och strömmas från det digitala nätet via fickdatorer s.k. smarta telefoner. Hur ska då individen förmå att hantera sin konsumtion vad gäller exempelvis val av musik? På vilka sätt påverkar detta musikämnet i skolan?