This page in English

Forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studier av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap vid Örebro universitet fokuserar dels på idrottsfysiologisk forskning om den friska och den sjuka kroppens anpassning till såväl inaktivitet som akut och långvarigt fysiskt arbete vid olika typer av träning och fysisk aktivitet, dels på samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderades idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder. Undersökningsobjekt för studier i forskarutbildningsämnet kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek, friluftsliv, fysisk prestationsförmåga, samt fysisk träning som åtgärd i prevention, behandling och rehabilitering av sjukdomstillstånd.

Inom ämnet ges även utbildning med särskild inriktning mot forskarskolorna i Utbildningsvetenskap samt Idrott och hälsas didaktik.