Rapporter i pedagogik

Publikationer i serien Rapporter i pedagogik utgör i regel dokumentation av en enskild och avslutad forskningsverksamhet eller slutrapportering av forskningsverksamhet som tidigare dokumenterats i en eller flera arbetsrapporter.

Bedömning för alla? En SMART forskningsöversikt över specialpedagogiska behov och kunskapsbedömning
Anna Öhman, (2022:26)

You have to change your whole system every second of your life. Contextual factors in adult foreign language learning
Megan Case, (2021:25)

Critiques of Western Modernity in Environmental and Sustainability Education and Global Citizenship Education a Research Review
Marta da Costa, (2021:24)

Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling 
Magnus Boström, Christian Lundahl & Johan Öhman, (2020:23)

Transaktionella analyser av undervisning och lärande
Pernilla Andersson, (2019:22)

Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan. Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder (sve)
Teaching children’s human rights in early childhood education and school. Educational aims, content and processes (eng)
Ann Quennerstedt, (2019:21)

Sär-skild folkhögskolepedagogik? Erkännandets didaktik i Folkhögskolor
Sam Paldanius, (2014:20)

Implementering av utbildning för hållbar utveckling. Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande
Johan Öhman, (2014:19)

Värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan
Andreas Bergh, Anna-Lena Englund, Tomas Englund, Ingemar Engström och Karin Engström, (2013:18)

Hur realisera värdegrunden? Historia, olika uttolkningar - vad är 'värdegrundsstärkande'?
Anna-Lena Englund och Tomas Englund, (2012:17)

Folkhögskolans praktiker i förändring II
Bernt Gustavsson & Gunnel Andersdotter, 2010:16

Initiativ och följsamhet i klassrummet
Moira von Wright, 2010:15

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar 
Lars Erikson, 2009:14

Mångkulturella aspekter på språkundervisningens kommunikativa praktiker - En konferensrapport
Ulrika Tornberg (red), 2006:13

Medelsta-matematik III. Eleverna räknar
Arne Engström & Olof Magne, 2006:12

Att bryta ny mark. Kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning omkring 1900
Kerstin Skog-Östlin, 2005:11

Jämnårigsocialisation i svensk skola
Anna-Lena Englund, 2005:10

Föreställningar om folkbildning. En organisationsdidaktisk och filosofisk belysning av olika bildningsideal
Kjell Gustavsson, 2005:9

Five Professors on Education and Democracy. Inaugural Lectures 1999-2003
Tomas Englund (red) 2004:8

Democracy and Participation - A Challenge for Special Needs Education in Mathematics
Arne Engström (red) 2004:7

Educational Policies. Implications for equity, equality and equivalence
Lázaro Moreno Herrera & Guadalupe Francia (red) 2004:6 (abstract)

Lärare på väg mot den tredje moderniteten? En studie av LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik under perioden 1979-2001
Kajsa Falkner, 2003:5 (abstract)

Medelsta-matematik - Hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94?
Arne Engström & Olof Magne, 2003:4 (abstract)

Decentralization and Centralization Policies in Education in Europe - Current Trends and Challenges
Lázaro Moreno Herrera & Guadalupe Francia (red) 2002:3 (abstract)

Lærerutdanningen - Kommentarer fra en kritisk venn
Gunnar Handal 2001:2 (abstract)

Svenska, finska och estniska tioåringars syn på sin tillvaro.
Bert Stålhammar 2000:1 (finns ej i text)