Styrdokument gällande organisation och förvaltning

Här hittar du övergripande föreskrifter om universitetet. Bland annat information om hantering av allmänna handlingar och arkivering.

Allmänna regler

Dessa riktlinjer syftar till att skapa rättssäkra och enhetliga rutiner vid Örebro universitet vad gäller hanteringen av allmänna handlingar. Tanken är också att dokumentet ska kunna användas av var och en som är i behov av vägledning och grundläggande kunskaper i frågor som rör området.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2016/00333
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2016-02-24

Allmänna handlingar vid Örebro universitet, Riktlinjer för hantering av (pdf)

Informationshanteringsplan för Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2018/07028
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2018-12-19

Informationshanteringsplan (pdf)

Förvaltning

I denna arbetsordning fastställer universitetets styrelse universitetets organisation och ansvarsfördelning på en övergripande nivå. I arbetsordningen anges även övergripande regler för universitetets handläggning av ärenden.

Om dokumentet

Typ: Arbetsordning
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2019/05299
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-11-08

Arbetsordning för Örebro universitet (pdf)

Detta dokument avser att tydliggöra universitetets riktlinjer för representation, förmåner och gåvor. Grundprincipen är att förmåner som utges av arbetsgivaren är skattepliktiga. Dock finns undantag från denna grundprincip som beskrivs närmare i dokumentet.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen
Ärendenummer: 2019/05838
Beslutad av: Universitetsdirektören
Fastställd: 2019-10-29

Representation, riktlinjer (pdf)

Delegationsordning

Universitetets delegationsordning beskriver beslutsstrukturen vid universitetet och anger vem som fattar beslut i olika frågor. Den ska uttrycka det sätt på vilket ledning och styrning utövas i organisationen.

En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Det yttersta ansvaret ligger dock kvar på det delegerande organet.

Om dokumentet

Typ: Delegation
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2019/07109
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-13

Rektors och prorektors delegationer (pdf)

Rektor har delegerat viss beslutanderätt till universitetsdirektören. I detta dokument redovisas de ärendeslag i vilka universitetsdirektören behåller beslutanderätten samt universitetsdirektörens vidaredelegationer. I de fall beslutanderätt vidaredelegeras till avdelningschef så avses även chefen för Universitetskansliet, chefen för Universitetsbiblioteket, chefen för Ledningsstaben och chefen för Grants Office.

Om dokumentet

Typ: Delegation
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendeummer: 2019/02932
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-05-14

Universitetsdirektörens delegationer (pdf)

Rektor respektive prorektor har delegerat viss beslutanderätt till fakultetsnämnderna. I detta dokument redovisas de ärendeslag i vilka nämnderna behåller beslutanderätten samt nämndernas vidaredelegationer. För vissa ärendeslag har fakultetsnämnderna beslutat om olika vidaredelegationer, vilket framgår i dokumentet.

Om dokumentet

Typ: Delegation
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2021/02414
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-01-07

Fakultetsnämndernas delegationer (pdf)

Rektor respektive fakultetsnämnderna har delegerat viss beslutanderätt till dekanerna. I detta dokument redovisas de ärendeslag i vilka dekanerna behåller beslutanderätten samt dekanernas vidaredelegationer.

Om dokumentet

Typ: Delegation
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2019/05510
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-01-07

Dekanernas delegationer (pdf)

Mötesordningen beskriver ordningen för närvaro, beslutsfattande, jäv, omröstning, handlingar, sekretess, arvoden och delegation. 

Om dokumentet

Typ: Instruktion
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: ORU 2021/02915
Beslutad av: Fakultetsnämnderna
Fastställd: 2021-12-16

Mötesordning för fakultetsnämnderna.pdf

Fakultetsnämnderna har ett övergripande ansvar för forskning, utbildning och
samverkan inom fakulteterna. De ska därmed hantera och garantera
kvalitetssäkring och strategisk utveckling inom sina respektive ansvarsområden

Om dokumentet

Typ: Instruktion
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 06627/2018
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-11

Rektorns instruktion till fakultetsnämnderna.pdf

Övrigt

Attest- och inköpsinstruktionen tillsammans med delegationsordningen har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid inköp, fakturahantering, bokföring samt utbetalningar.

Om dokumentet

Typ: Arbetsordning
Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen
Ärendenummer: 2018/06953
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-20

Attest- och inköpsinstruktion vid Örebro universitet (pdf)