Coronaviruset – experter med olika perspektiv

Det nya coronaviruset

Örebro universitet har samlat forskare som utifrån sina expertområden kan kommentera coronapandemin och dess konsekvenser.
Listan uppdateras löpande med fler experter och områden.

Expertlista coronavirusutbrottet

Sören Anderssons expertområden är global hälsa, kontroll av smittspridning och laboratoriediagnostik. Han är också knuten till Folkhälsomyndigheten på deltid.

Sören Andersson, professor i medicin, 070-292 72 40
soren.andersson@oru.se

Scott Montgomery är klinisk epidemiolog och använder sig i sin forskning av longitudinella epidemiologiska metoder och biomarkörer.

Scott Montgomery, adjungerad professor i klinisk epidemiologi, 072-723 62 10
scott.montgomery@oru.se

Robert Brummer forskar om interaktioner mellan näring, magtarmkanalen, bakteriefloran i magtarmkanalen och hjärna. Hur påverkar kosten och bakterfloran i magen vårt immunförsvar?

Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk näringslära,
073- 842 66 00
robert.brummer@oru.se

Fokus i Gunnar Kleins forskning ligger på e-hälsa och omfattar bland annat IT-system, digital vård och verktyg som invånare kan använda för att bättre sköta sin hälsa och förbättra sin kontakt med vården. Immunologi är ett annat kompetensområde och Gunnar Klein arbetar även deltid som läkare. Han har engagerat sig i frågan om antikroppstestning för att identifiera personer som redan har haft covid-19.

Gunnar Klein, leg. läkare och professor i informatik, 076-809 04 60
gunnar.klein@oru.se

 

Isabella Scandurra forskar om hur man kan förbättra vården med digitala verktyg. Hon arbetar med utveckling och utvärdering av e-hälsa utifrån perspektiv som användbarhet och nytta av verktygen i olika arbetssituationer – både för patienter och för vård- och omsorgspersonal. Hon deltar i styrgruppen för det svenska forskarnätverket för digitala vårdtjänster och är i ledningsgruppen för DOME-konsortiet som sedan 2012 forskar om nationella e-hälsotjänster, som till exempel 1177 journalen.

Isabella Scandurra, lektor i (hälso-) informatik, e-hälsa och användbarhet, 070-368 12 99
isabella.scandurra@oru.se

Marie-Louise Danielsson-Thams forskningsområde är vikten av hygien på alla plan för att förhindra spridning av infektionssjukdomar.

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor emerita i livsmedelshygien,
070-765 31 42
Marie-louise.Danielsson-Tham@oru.se

Lars Hultkrantz expertområden är offentlig ekonomi, samhällsekonomiska kalkyler och miljö-och naturresursekonomi.

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi, 070-738 41 24
lars.hultkrantz@oru.se

Magnus Lodefalk har bred erfarenhet av utrikeshandel och handelspolitik. Han forskar också om vad som driver och hindrar företags tillväxt och internationalisering och arbetsmarknadseffekter.

Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi, 072-221 73 40
magnus.lodefalk@oru.se

Pär Österholm forskar om finanspolitik, prognoser och penningpolitik. Han är också ledamot i Finanspolitiska rådet.

Pär Österholm, professor i finansiell ekonomi, 072-252 48 61
par.osterholm@oru.se

Jan Olssons expertkompetens är politik, policy och implementeringsproblem som kan tillämpas inom olika policyområden, bland annat risk och kris.

Jan Olsson, professor i statskunskap, 070-855 65 22
Jan.Olsson@oru.se

Åke Grönlund forskar bland annat om skolans digitalisering. Han är en av författarna bakom boken Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan som gavs ut 2018.

Åke Grönlund, professor i informatik,  070-585 17 90 
ake.gronlund@oru.se

 

Hur påverkar distansundervisningen under coronautbrottet bedömning och betyg i skolan? Christian Lundahls expertområde är kunskapsbedömning i skolan, både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Christian Lundahl, professor i pedagogik, 070-994 90 04
christian.lundahl@oru.se

Maria Malmberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon handleder studenter på Psykologmottagningen där de behandlar olika former av psykisk ohälsa som stress, oro och ångest.

Maria Malmberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, 070-242 20 16
maria.malmberg@oru.se

 

Jan Eriksson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han handleder studenter på Psykologmottagningen och arbetar kliniskt med patienter samt handledning av olika yrkesgrupper inom vården.

Jan Eriksson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, 0733-447 997
 jan.eriksson@oru.se

Henrik Andershed forskar om kriminalitet och brottsförebyggande arbete. Han forskar också om hur digitala verktyg kan användas för mer effektiva brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande insatser.

Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi, 070-658 13 81
henrik.andershed@oru.se

Susanne Strands forskning handlar om våld inom nära relationer med fokus på prevention, riskbedömning och riskhantering.

Susanne Strand, docent i kriminologi, 070-307 83 14
susanne.strand@oru.se

Mats Eriksson forskar om kriskommunikation och krishantering. Ett återkommande tema är bland annat sociala mediers betydelse för samspelet mellan organisationer, medier och medborgare i krissituationer.

Mats Eriksson, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, 070-299 71 54
mats.eriksson@oru.se

 

Coronapandemin visar vikten av att forskare når ut med sin kunskap. Rolf Lidskogs forskning inom riskkommunikation handlar bland annat om vilken roll forskare bör ta för att få genomslag i samhället och åstadkomma förändring.

Rolf Lidskog, professor i sociologi
rolf.lidskog@oru.se