Verksamhetsplanering

Här hittar du dokument till stöd för och som resultat av verksamhetsplanering och uppföljning vid Örebro universitet.

Centrala utgångspunkter

För att med rimlig säkerhet kunna avgöra om universitetet fullgör sina mål och uppdrag ska det finnas en process för intern styrning och kontroll. Processen utgör också underlag för styrelsens bedömning i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen under det gångna året har varit betryggande. Som en del i arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) ska en riskanalys göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör väsentliga risker för att Örebro universitet inte ska kunna nå sina mål samt värdera och hantera identifierade risker. Detta ska ske som en integrerad del i verksamhetsplaneringsprocessen och universitetets kontinuerliga kvalitetsarbete.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2022/07845
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 

Ramverk för Arbetet med riskhantering.pdf

Sammanfattad bild över universitetets vision och strategiska mål 2018-2022.

Om dokumentet

Typ: Mål och strategi
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2017/05847
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-12-21

Översiktsbild vision och strategiska mål för 2018-2022.pdf

Presentation av vision och strategiska mål för Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Mål och strategi
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2017/05847
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-12-21

Vision och strategiska mål för Örebro universitet 2018-2022.pdf

Planering

Tillsammans med Budgetunderlaget för den kommande treårsperioden utgör planerings- och budgetförutsättningarna universitetets gemensamma verksamhetsplan. I dokumentet, som ger chefer och ledare ramar för den kommande planeringsperioden, redogör universitetsledningen översiktligt för lärosätets inriktning, i termer av bland annat strategiska satsningar, ekonomiska förutsättningar och lokalförsörjning. Här återfinns också instruktioner till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Om dokumentet

Typ: Planerings- och budgetförutsättningar
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: 2021/03454
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21, reviderade 2022-01-25

Planerings- och budgetförutsättningar för Örebro universitet perioden 2022-2024.pdf

I detta dokument ges planerings- och budgetförutsättningar för 2021–2023. Den första delen är strukturerad utifrån visionens fem utvecklingsområden (Bilaga 1). Avsnitten inleds med en text som baseras på omvärldsbevakning och följs av texter om det aktuella läget vid Örebro universitet samt strategiska satsningar. Efterföljande avsnitt behandlar internationalisering, lokalförsörjning och hanteringen av myndighetskapitalet. Här finns även instruktioner till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt tider för verksamhetsdialoger 2021.

Om dokumentet

Typ: Planerings- och budgetförutsättningar
Dokumentansvarig: Ledningsstaben
Ärendenummer: ORU 2020/03523
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-21

Planerings- och budgetförutsättningar för Örebro universitet perioden 2021-2023.pdf

Presentation av budgetunderlag 2023-2025 för Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Mål och strategi
Dokumentansvarig: Styrelsen för Örebro universitet
Ärendenummer: 2021/05871
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-02-17

Örebro universitet budgetunderlag 2023-2025.pdf

Presentation av budgetunderlag 2022-2024 för Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Mål och strategi
Dokumentansvarig: Styrelsen för Örebro universitet
Ärendenummer: 2020/07006
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-02-17

Örebro universitet budgetunderlag 2022-2024.pdf

Presentation av budgetunderlag 2021-2023 för Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Mål och strategi
Dokumentansvarig: Styrelsen för Örebro universitet
Ärendenummer: 2019/07022
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-02-14

Örebro universitet budgetunderlag 2021-2023.pdf

Uppföljning