Forskargrupp

Urologiska sjukdomar

Medlemmar i forskargruppen står framför en vägg.

Forskningsgruppen Urologiska sjukdomar är en multidisciplinär forskningsgrupp vid Örebro Universitet. Forskningen inom urologiska sjukdomar är translationell och fokuserad på att genom ett omvårdnadsperspektiv, ett molekylärbiologiskt perspektiv samt genom kliniska studier, studera såväl urologiska cancerformer samt andra sjukdomar i urinvägarna.

Njursten är en av de vanligaste och mest utbredda sjukdomarna i urinvägarna. Stenar i urinblåsan har påverkat mänskligheten sedan antiken, men stenar i övre urinvägarna hade varit ett relativt okänt fenomen fram till slutet av 1800 talet. Incidensen av urolithiasis (njurstenssjukdom) har ökat stadigt sedan dess, både i Sverige och i övriga världen, men främst i utvecklade länder. Detta kan vara förenat med förändringar i livsstilen och förekomsten av andra civilisationssjukdomar. Det finns flera medicinska tillstånd (fetma, metaboliskt syndrom, diabetes, hypertoni, hyperparathyroidism, tarmsjukdomar, kateter etc.) och livsstilsfaktorer som ökar risken och accelererar stenbildning.

Njurstensmärta är en av de starkaste smärtorna som en människa kan uppleva och är fortfarande en mycket vanlig orsak till besök på akutmottagningen. De flesta stenar passerar spontant, men stora stenar kan fastna i urinledaren och orsakar då problem som kräver behandling. I Sverige åtgärdas cirka 75% av de behandlingskrävande stenarna med Extrakorporal stötvåg lithotripsi (ESWL).  Metoden använder chockvågor med hög energi för att bryta upp njurstenen i små bitar.

Vår pågående forskning kring njurstenar handlar främst om komplikationsfrekvensen efter behandling, och att försöka hitta faktorer som kan förutsäga det slutliga behandlingsresultatet av ESWL.

Kontaktperson: Marcin Popiolek
marcin.popiolek@regionorebrolan.se

Njurcancer drabbar cirka 1000 personer i Sverige varje år och står därmed för cirka 2% av alla cancerfall i Sverige. Hos de patienter som har små tumörer där man vid operationen fått bort hela tumören är 5-årsöverlevnaden närmare 95% medan patienter som får återfall i sjukdomen har en kraftigt reducerad överlevnadstid.

För att förutspå prognos av sjukdomen vid diagnostillfället används idag olika verktyg så som vilken typ av njurcancer patienter har samt storlek på tumören. Dessa faktorer kan tillsammans ge viss vägledning vad gäller prognos och nytta av behandling. Dock är informationen man får från dagens verktyg inte  tillräcklig och det är därför av stor betydelse för njurcancerpatienter och sjukvården att finna nya och bättre verktyg.

På VO Urologi bedrivs dels forskning för att öka kunskapen om vilka riskfaktorer som finns för att utveckla njurcancer. Studier bedrivs också där man studerar vilken roll kroppens immunförsvar har vid utvecklingen av njurcancer med målet att identifiera nya och bättre prognostiska markörer. Vår förhoppning är att vår forskning kan leda till en mer individanpassad behandling av patienter diagnosticerade med njurcancer.

Kontaktperson: Pernilla Sundqvist
pernilla.sundqvist@regionorebrolan.se

Peniscancer är en ovanlig tumörform med en incidens av 2 per 100 000 män och år. Sjukdomen är vanligare i högre åldrar men cirka en tredjedel av patienterna är under 60 år vid diagnos. Ett flertal predisponerande faktorer finns beskrivna, exempelvis fimosis (förhudsförträngning) samt rökning. En faktor som rönt stort intresse på senare år är humant papillomvirus (HPV). Förekomsten av HPV vid peniscancer är hög och sannolikt är viruset en bidragande orsak till tumörutvecklingen.

Peniscancerforskningen vid VO Urologi har bland annat berört laserkirurgi, sexologiska aspekter samt risken för komplikationer, recidiv och överlevnad beroende på given behandling. I dagsläget bedrivs även molekylärbiologiska studier för att se om förändringar kan ses i kroppens immunförsvar som normal skyddar mot uppkomst av peniscancer. Vi fortsätter även studera vilken roll HPV har vid utvecklandet av mer aggressiv peniscancer.

Då VO Urologi vid Universitetssjukhuset i Örebro är ett av två nationella center för peniscancer skapas unika möjligheter att genomföra populationsbaserade studier och vår förhoppning är att vår framtida forskning kan leda till ett förbättrat omhändertagande av patienter som diagnostiseras med peniscancer

Kontaktperson: Peter Kirrander
peter.kirrander@regionorebrolan.se

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska män och varje år diagnosticeras cirka 11 000 män med sjukdomen, varav cirka en fjärdedel dör till följd av sjukdomen. Trots att prostatacancer är vanlig så är orsaken till sjukdomen till stor del okänd, etablerade riskfaktorer är idag en stigande ålder, en familjehistoria av prostatacancer och etnicitet. På senare tid har det även föreslagits att infektion och kronisk inflammation i prostatakörteln skulle kunna vara riskfaktorer som leder till en tumörutveckling.

Prostatacancerforskning har bedrivits sedan länge på VO Urologi och har genererat publikationer som varit betydelsefulla för dessa patienter. Forskningen har till stor del varit epidemiologisk registerforskning som bland annat studerat kostens betydelse för prostatacancer patienter. Numer bedrivs även molekylärbiologisk forskning där pågående studier bedrivs för att identifiera immunologiska markörer som kan användas för att på ett bättre sätt kunna identifiera den grupp av patienter som gynnas av behandling då överbehandling är ett stort bekymmer när det gäller omhändertagandet av dessa patienter.

På kliniken bedrivs även ett antal olika läkemedelsstudier där målet är att finna nya och bättre läkemedel för patienter diagnostiserade med framför allt metastaserad prostatacancer.

Kontaktperson: Henrik Ugge
henrikugge@regionorebrolan.se

Cancer i urinblåsan är den sjätte vanligaste tumörformen i Sverige och årligen diagnosticeras cirka 3100 personer med sjukdomen, varav en fjärdedel dör av sin sjukdom. Medelåldern vid diagnosen är 70 år och sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär 50% av fallen av urinblåsecancer beror på rökning medan den bakomliggande orsaken hos resterande fall är mer oklar.

Vid VO Urologi i Örebro har man bland annat studerat risken för olika komplikationer efter cystektomi (operation där urinblåsan tas bort). Vid kliniken forskar man även på vilken roll immunförsvaret har vid utvecklingen av urinblåsecancer med målet att finna nya diagnostiska och prognostiska markörer. Vår förhoppning är att vår forskning kan leda till en mer individanpassad behandling av patienter diagnosticerade med urinblåsecancer.

Kontaktperson: Tomas Jerlström
tomas.jerlstrom@regionorebrolan.se

VO Urologi

 • Pernilla Sundqvist
 • Peter Kirrander
 • Janusz Frey
 • Tomas Jerlström
 • Sven-Olof Andersson
 • Sabina Davidsson
 • Jessica Carlsson
 • Per Lindblad
 • Henrik Ugge
 • Anna Landberg
 • Dominik Glombik
 • Elisabet Skeppner
 • Anna Messing-Eriksson
 • Marcin Popiolek
 • Anders Vikerfors
 • Phoebe Uhl
 • Hildur Appelros
 • Annika Haster
 • Julia Kucska
 • Georgios Daouacher

VO Laboratoriemedicin

 • Luiza Dorofte
 • Sanja Farkas
 • Helena Isaksson
 • Alvida Qvick

VO Onkologi

 • Emma Ulvskog
 • Enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik
 • Katja Fall
 • Ruzan Udumyan

VO Röntgen och sjukhusfysik

 • Johan Jendeberg
 • Wolfgang Krauss
 • Per Thunberg
 • Mats Lidén

UFC

 • Anna Philipson
 • Linda Ryen
 • Maria Fogelkvist
 • Jan Karlsson

Örebro Universitet

 • Gisela Helenius
 • Gabriella Lillsunde-Larsson
 • Bo Söderqvist

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne


Forskningsgruppen Urologiska sjukdomar är en multidisciplinär forskningsgrupp vid Örebro Universitet. Forskningen inom urologiska sjukdomar är translationell och fokuserad på att genom ett omvårdnadsperspektiv, ett molekylärbiologiskt perspektiv samt genom kliniska studier, studera såväl urologiska cancerformer samt andra sjukdomar i urinvägarna. Förutom forskning inom de fyra urologiska cancerformerna, prostatacancer, njurcancer, blåscancer och peniscancer bedrivs även forskning med fokus på njursten. De övergripande frågeställningarna är hur vi kan förbättra diagnos, prognos, behandling och omvårdnad av patienter som drabbas av urologiska sjukdomar.

Extern samarbetspartner
Forskningsgruppen har flera samarbetspartners, både nationellt och internationellt, med forskningssamverkan med flera svenska universitet samt med internationella forskargrupper ibland annat Holland, Danmark, Italien, Finland, Norge, Island och USA.

Internationellt externa forskare

 • Michelangelo Fiorentino - Bologna University
 • Tania Franceschini - Bologna University
 • Francesca Giunchi - Bologna University
 • Holger Bruggemann - Aarhus University
 • Lorelei Mucci - Harvard University
 • Lars Lund - Odense University Hospital
 • Nessn Azawi - Roskilde University Hospital
 • Harry Nisen - Helsinki
 • Petrus Järvinen – Helsinki
 • Christian Beisland - Bergen
 • Frode Nilsen - Oslo
 • Eirikur Orri Gudmundsson - Reykjavik
 • Jakob Kristian Jakobsen -  Aarhus

Finansiärer

 • ALF medel, Region Örebro län
 • Lions cancerforskningsfond
 • Percy Falks Stiftelse
 • Stiftelsen Hillevi Fries forskningsfond
 • Forskningskommittén i Region Örebro län
 • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
 • Nilsson-Ehle donationerna
 • Nyckelfonden
 • Prostatacancerförbundet
 • Stiftelsen Längmanska kulturfonden
 • Örebro universitet