Centrum för praktiknära forskning

Syftet med att bygga ett "Centrum för praktiknära forskning" på Örebro Universitet är att säkerställa att den forskning som bedrivs på universitetet i högre grad ska svara mot förskolans, skolans och skolhuvudmännens behov och att forskningen ska bidra till att utveckla verksamheten på förskolor och skolor. Den praktiknära forskningen ska dessutom utgöra en central del av lärarutbildningens vetenskapliga grund. Delprojektet drivs i samverkan mellan Framtidens lärarutbildning, Lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Centrum för praktiknära forskning är också hemvisten för regeringens satsning på att utveckla metoder för praktiknära forskning, försöksverksamheten med ULF-avtal (avtal för Utveckling, Lärande och Forskning). Regeringens satsning på försöksverksamhet med praktiknära forskning syftar till att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Den praktiknära forskningen ska också bidra till att stärka den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen.

Under våren 2019 påbörjar Örebro universitetet i samarbete med regionens förskolor, skolor och skolhuvudmän en strategisk satsning för att utveckla och pröva symmetriska och komplementära modeller för praktiknära forskning som bidrar till att utveckla verksamheten i regionens förskolor och skolor. Praktiknära forskning inom försöksverksamheten ”har som mål att lösa problem, och utnyttja potentialer, inom undervisningen/utbildningen eller att identifiera faktorer som leder till förbättrade elevresultat inom läroplanernas samtliga områden”. (ur avtalstexten)

Centrum för praktiknära forskning har uppgiften att initiera, samordna och sprida praktiknära forskningsprojekt och förväntas bli ett nav för lärarutbildningsrelevant forskning och regional samverkan.

Ansvarig

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3233, E3275

Ann Öhman

Blogginlägg - Centrum för praktiknära forskning