This page in English

Forskargrupp

Metoder vid akuta livshotande tillstånd

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

I vår multidisciplinära forskargrupp, som leds av Tal Hörer och Kristofer Nilsson, bedrivs experimentell och klinisk forskning inom kärlkirurgi, trauma, stor kirurgi samt anestesi och intensivvård.

Forskningsprojekten syftar till att utveckla och utvärdera innovativa behandlingsmetoder vid livshotande blödning, t.ex. vid efter traumatiska skador, och andra tillstånd av cirkulationskollaps såsom hjärtstillestånd.Vidare syftar forskningsprojekten att utveckla metoder för att tidigare upptäcka, förhindra och behandla nedsatt organfunktion och komplikationer efter tarmkirurgi och thoraxkirurgi samt vid intensivvård

Forskargruppen är initiativtagare till en internationell, prospektiv multicenterstudie av traumapatienter där en särskild metod för temporär blödningskontroll har använts (endovaskulär aortaocklusionsballong, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, REBOA). Övriga kliniska studier inbegriper prospektiva observationsstudier på hjärtkirurgiska och kärlkirurgiska patienter.

Den djurexperimentella forskningen bedrivs enligt alla gällande juridiska och etiska principer. Dessa projekt innefattar patofysiologiska studier av cirkulatoriska, metabola och inflammatoriska aspekter av olika typer av chocktillstånd och organsvikt. Dessa studier syftar till att öka kunskaper kring sjukdomsmekanismer samt utveckla och utvärdera behandlingsmetoder inför användning på människa.

Forskargruppen har flera nationella och internationella samarbeten samt samarbeten med företag inom utveckling av medicinsk utrustning och läkemedel.

Endovascular Resuscitation and Trauma Management (EVTM)
Forskargruppen har utvecklat konceptet Endovascular Resuscitation and Trauma Management (EVTM) för omhändertagande av patienter i svåra chocktillstånd. Forskargruppen arrangerar återkommande internationella kongresser och workshops inom konceptet i Örebro med kursledning och deltagare från ett stort antal olika länder.

Forskargruppen har startat och driver tillsammans med andra en vetenskaplig tidskrift, där Tal Hörer är chefredaktör, som syftar till att publicera välgjord och innovativ forskning inom EVTM (JEVTM). Tidskriften är bland annat indexerad i Web of Science Core Collection och Scopus. Forskargruppen har också tagit initiativ till två läroböcker om EVTM, i vilka Tal Hörer är huvudredaktör.

Kväveoxidbaserad behandling av olika sjukdomstillstånd
Forskargruppen har ett samarbete med ett litet läkemedelsbolag, Attgeno AB, som Kristofer Nilsson är medgrundare till och som startades tack vare forskningsupptäckter Kristofer Nilsson gjorde under sitt avhandlingsarbete. Den akademiska forskningen syftar till att utveckla och utvärdera nya läkemedelkandidater inom kväveoxidbaserad behandling av olika sjukdomstillstånd. Läkemedelsbolaget driver den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna och en av läkemedelskandidaterna kommer inom en snar framtid att undersökas i en fas I-studie (friska frivilliga). Forskargruppen är medsökande i flera beviljade anslag från VINNOVA.

Logotyp