This page in English

Forskargrupp

Multimodal kommunikation

Om gruppen

Forskargruppen Multimodal kommunikation intresserar sig för hur olika kommunikationsformer skapar förutsättningar och begränsningar för meningsskapande i relation till sociala, politiska och didaktiska fenomen och problem. I gruppen ingår forskare från ämnesinriktningarna svenska språket, historia, engelska, retorik och medie- och kommunikationsvetenskap samt datavetenskap och musikvetenskap. Forskargruppen förenas i ett intresse för hur semiotiska modaliteter såsom fotografi, språk, ljud, arkitektur, rörelse, färg, textur och gestik – och deras multimodala kombinationer – utnyttjas i meningsskapande processer i historiska och nutida perspektiv.

Inom forskargruppen bedrivs teori- och metodutveckling liksom empiriska studier inom fältet multimodalitet. Den teori- och metodutvecklande forskningen handlar bl.a. om hur sociala fenomen såsom affekt, förstörelse och argumentation kan begripliggöras som multimodala praktiker. Teori- och metodutvecklingen bedrivs interdisciplinärt, t.ex. tillsammans med forskare i datavetenskap och pedagogik. De tillämpade studierna görs inom fälten kritisk diskursanalys, socialsemiotik, sociolingvistik, kritisk och visuell retorik, new literacy studies och mediehistoria, och bygger huvudsakligen på kvalitativa semiotiska och retoriska analyser, etnografiska observationsstudier och sociolingvistiska experiment samt AI-laborationer. Inom forskargruppen analyseras ”klassiska” multimodala texter där skrift, bild och layout samverkar, men också artefakter såsom kläder, inredningsföremål och arkitektur.

Forskargruppen ger också kursen Multimodalitet: Teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp, inom ramen för forskarutbildningsämnet Humanistiska studier.

John Bateman, professor i engelska vid Bremens universitet, är hedersmedlem i forskargruppen.

Kalendarium för Multimodal kommunikation

Forskargruppens aktuella publikationer om multimodal kommunikation

Kontaktpersoner:
Gustav Westberg, docent i svenska språket

Finansiärer

  • Logitech
  • EU Horizon 2020
  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
  • Konstfack
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet