This page in English

Forskarutbildningsämnet pedagogik

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på processer av bildning, kommunikation, lärande och socialisation. I ämnet studeras förutsättningar för och innehållet i sådana processer, samt hur de utformas och får olika konsekvenser. Vid Örebro universitet har studier av lärande och socialisation ett särskilt intresse för mänskligt meningsskapande, vilket undersöks från individuella, interaktionella och samhälleliga perspektiv. Områden med stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet är frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik och pedagogisk filosofi. Också frågor om hur socialisationsinnehåll kommuniceras, utvecklas och förändras har en stark ställning i ämnet, med fokus på kommunikativa processer i institutionella sammanhang, med pluralism och mångfald som utgångspunkt. Inom ämnet ges också utbildning med särskild inriktning mot didaktik, avseende forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD).

De flesta doktorander tillhör någon av pedagogikämnets forskningsmiljöer, ReCEL  (Research on Children's Education and Learning), SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), SpecUL (Specialpedagogik, Utveckling och Lärande) eller Utbildning och Demokrati och en del av dem arbetar inom externfinansierade forskningsprojekt.

Ämnets riktlinjer för forskarutbildning

Riktlinjer för forskarutbildning i pedagogik

Vägledning för karriärplanering i forskarutbildningen i pedagogik