This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Omvårdnadsvetenskap

Sjuksköterskestudent ktc

Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också deras resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad.

Grunden inom omvårdnadsvetenskap är en humanistisk människosyn där alla människor behandlas likvärdigt oberoende av ålder, genus, sexuell läggning, sociokulturell tillhörighet, trosuppfattning och funktionsnivå. För att utöva omvårdnad utifrån helhetssyn på människan och med ett etiskt förhållningssätt krävs kunskaper från det akademiska ämnet omvårdnadsvetenskap och även från andra akademiska ämnen, samt förmåga att integrera dessa kunskaper i omvårdnadshandlingar.

Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård utifrån behov och situation, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar. Omvårdnadsvetenskap är huvudämnet i utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor samt förekommer som stödämne i andra utbildningar.

Forskarnivå

Omvårdnadsforskningens syfte är kunskapsuppbyggnad i och för praxis och teori med målsättningen att utveckla vård och strukturer som främjar hälsa och välbefinnande i livets alla skeenden, samt en säker och demokratisk vårdorganisation. Forskningen har som ontologisk grund människan som erfar och skapar mening av sina upplevelser och sitt sammanhang. Hur vi förstår omvårdnadens metabegrepp – människa, hälsa, miljö – visar sig i utformande av omvårdnad och vårdorganisationer. Omvårdnadsvetenskap riktar in sig på att ta fram kunskap om förebyggande åtgärder för att bevara och återskapa hälsa samt om hur vårdaren bäst lindrar lidande och bidrar till en fridfull död. Forskningen fokuserar främst på den enskilde vårdtagarens behov och kontext samt på närstående och själva vårdandet. Andra inriktningar utgörs av vårdares behov av stöd och handledning, etiska ställningstaganden, vårdandets pedagogik samt ledning av omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsforskningens resultat bidrar därigenom till att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Detta gäller omvårdnad av individer såväl som organisationen.

Enhetschef

Christina Hedenskog

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Christina Hedenskog

E-post:

Telefon: 019 303224

Rum: P2351

Professorer i omvårdnadsvetenskap

Annica KihlgrenAnsiktsbild på Annica Kihlgren som ser glad ut
Annica Kihlgren forskar kring äldre personers hälsa och livsvillkor kopplat till personcentrerad vård. Ett tvärvetenskapligt perspektiv i forskningen är viktigt likaså att utveckla metoder för en evidens-baserad vård inom äldrevården. Annica lägger stor vikt vid att sprida och implementera ny kunskap i nära samarbete med de olika aktörerna i äldreomsorgen. Annica har också ett stort intresse i att medverka och utveckla undervisningen.

 

Dimitri BeeckmanAnsiktsbild på Dimitri Beeckman som ser glad ut
Dimitri Beeckman är expert i “skin integrity research” och klinisk omvårdnad. Han är professor vid Ghent University (Belgien), the University of Surrey (Guilford, UK), the Royal College of Surgeons in Ireland (Dublin, Ireland), och Örebro universitet. Hans forskning handlar om trycksår, inkontinens-dermatit och hudskador och görs bl a som kliniska studier och instrumentutveckling.

 

Elisabet WelinAnsiktsbild på Elisabet Welin som ser glad ut
Elisabet Welin forskar kring patienters upplevelser av att leva med reumatisk sjukdom, och vilka konsekvenser det kan få för omvårdnaden. Hon är  involverad i flera projekt som berör patientrapporterade utfallsmått såsom trötthet, smärta, hälsorelaterad livskvalitet etc hos patienter med reumatisk sjukdom. Hon är också involverad i olika pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt, och har ett stort intresse i att medverka i, utveckla och forskningsanknyta undervisning.

 

Ansiktsbild på Karin Blomberg Karin Blomberg
Karin Blomberg forskar kring relationsskapande vård och förutsättningar för en sådan vård dvs. professionell utveckling och lärande. Ett annat forskningsintresse är metodutveckling. Karin har även betydande kompetens i palliativ vård. Karin är prodekan för fakulteten för Medicin och Hälsa.

 

Ansiktsbild på Mats Eriksson som lerMats Eriksson
Mats Erikssons forskning handlar framför allt om stress och smärta tidigt i livet. Han är huvudområdesansvarig för ämnet omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå och inriktningsansvarig för forskarutbildningens inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.